JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 5.11.2007 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439, III. patro

  USNESENÍ č. 667/41/2007

  RM  s c h v a l u j e  
  způsob, kriteria a podmínky zadání VŘ na vypracování Architektonické studie lávky pro pěší přes Vltavu - spojnice městského parku a lokality "Myší díra" v Českém Krumlově a Architektonické studie lávky pro pěší a cyklisty - spojnice lokalit Za Nádražím a Mír v Českém Krumlově s přímým oslovením společností uvedených v příloze na zpracování uvedené studie

  ODBOR: OI
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Luštický

   

  USNESENÍ č. 668/41/2007

  RM  d o p o r u č u j e  ZM
  vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: 22.11.2007
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 669/41/2007

  RM  s c h v a l u j e  
  ve své pravomoci:
  Rozpočtové opatření č. 115 - zapojení účelové investiční dotace z MV ČR na Propojení kamerového systému na Policii ČR ve výši 595 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů
  na pořízení uvedené investice
  Rozpočtové opatření č. 116 - zapojení účelových neinvestičních dotací z MK ČR získaných v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2007 získaných v celkovém objemu 2 715 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí příspěvků poskytnutých jednotlivým příjemcům z dotace a vlastních podílů města dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 117 - zapojení účelové neinvestiční dotace z MZe ČR podle pravidel poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin
  a poskytování náhrad zvýšených nákladů přijaté ve výši za účelem rozpočtového krytí příspěvku poskytnutých Lesům ČR ve výši 126 tis. Kč
  Rozpočtové opatření č. 118 - přesun běžných výdajů mezi organizacemi ODSH za účelem rozpočtového krytí výdajů na nákup služeb v org. 609 ve výši 15 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 119 - zapojení zvýšených příjmů z pronájmu sítí VaK v org. 346 OSM za účelem rozpočtového krytí výdajů na pokrytí ztráty z hospodaření z minulých let v org. 346 OI ve výši 157 tis. Kč dle důvodové zprávy v souladu s usnesením RM č. 446/24/2007

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 670/41/2007

  RM  d o p o r u č u j e  ZM
  schválit poskytnutí neinvestičních příspěvků těmto žadatelům:
  a)Jan Černý, ošetřovatel medvědů - na pořádání akce Medvědí vánoce ve výši 10 tis. Kč dle důvodové zprávy
    
  b)Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, IČO: 60630256 - na úhradu provozních výdajů a nákup materiálu ve výši 26 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: 22.11.2007
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 671/41/2007

  RM  s o u h l a s í  
  se zněním dopisu ve věci rekonstrukce školní jídelny ZŠ Plešivec 249, Český Krumlov

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 672/41/2007

  RM  d o p o r u č u j e  ZM
  vydat obecně závaznou vyhlášku - O stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: 22.11.2007
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 673/41/2007

  RM  r e v o k u j e  
  své usnesení č. 541/30/2007 ze dne 20.8.2007

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 674/41/2007

  RM  o z n a m u j e  z á m ě r
  poskytnout formou výpůjčky část budovy nám. Svornosti 1 na st.p.č. 1 v k.ú. a obci Český Krumlov, a to dvě výlohy umístěné v podloubí Radniční ulice občanskému sdružení Fotoklub Český Krumlov, IČ: 46621989 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 20.11.2007
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 675/41/2007

  RM  s c h v a l u j e  
  snížení nájemného za pronájem pozemku p.p.č. 871/36 v k.ú. Č. Krumlov pro zahrádkářské účely dle nájemní smlouvy reg.č. 205/98 ze dne 1.4.1998 pro rok 2007 na částku 1.200,- Kč z důvodu omezení užívání nemovitosti ke stanovenému účelu

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 676/41/2007

  1)RM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  oznámení Ing. Věry Koželuhové o vzdání se funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Český Krumlov ke dni 31.12.2007

  2)RM  s c h v a l u j e
  vytvoření pracovní pozice referenta dávek hmotné nouze oddělení sociálních dávek na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Český Krumlov

  3)RM  u k l á d á  tajemníkovi MÚ  
  a)vypsat výběrové řízení na obsazení místa vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví  
  b)zapracovat schválenou pracovní pozici referenta sociálních dávek do organizační struktury MÚ  

  ODBOR: tajemník MÚ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing, Fadrhonc

   

  Ing. Josef Hermann Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz