USNESENÍ

Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 26.6.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

USNESENÍ č. 65/6/2008

ZM  s c h v a l u j e  
poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu projektů dle „Pravidel pro čerpání finančních prostředků na rok 2008 z rozpočtu města Český Krumlov na realizaci 1. KPSS“ v navrhované podobě:
1) „Podpora sociálních služeb s regionální působností – Jihočeský kraj – bezplatné právní poradenství“, Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov,o.s., IČO 70815089, Náměstí Svornosti 2, 381 01Český Krumlov, ve výši 150.000,- Kč
2) „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda“, CPDM o.p.s, IČO 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši 120.000,- Kč
3) „Kamarád v životě“, Sdružení Spirála,o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 15.000,- Kč,
4) „Komplexní program prevence – Spirála“, Sdružení Spirála o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 36.040,- Kč
5) „Letní a víkendové kurzy pro děti a mládež“, Sdružení Spirála,o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 20.000,- Kč
6) „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“, CPDM o.p.s, IČO 25158058, Špičák 114, 381 01Český Krumlov, ve výši 186.000,- Kč
7) „Komunitní centrum Romů – grant. schéma SROP“, KoCeRo – komunitní centrum Romů,o.p.s., IČO 26107287, Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov, ve výši 38.800,- Kč
8) „Záblesky“, SOŠZ a SOU, IČO 60821221, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov, ve výši 23.720,- Kč
9) „Informace=důležitý nástroj“, Domy s pečovatelskou službou,o.p.s., IČO 25154389, Vyšehradská 260, 381 01 Český Krumlov, ve výši 18.000,- Kč

ODBOR: SVZ
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

 

USNESENÍ č. 66/6/2008

ZM  s c h v a l u j e  
poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu projektů v rámci „Komplexního programu prevence sociálně – patologických jevů“ pro rok 2008 z rozpočtu města Český Krumlov v navrhované podobě:

1) „Adaptační kurzy - Henkok“, SOŠZ a SOU, IČO 60821221, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov, ve výši 28.000,- Kč
2) „Stopy“, SOŠZ a SOU, IČO 60821221, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov, ve výši 9.000,- Kč
3) „Letní a víkendové integrované pobyty pro děti a mládež“, Sdružení Spirála o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 10.000,- Kč
4) „Kamarád v životě“, Sdružení Spirála,o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 26.000,- Kč
5) „Školním světem“, ZŠ Za Nádražím Český Krumlov, IČO 00583685, Nádražní 222, 381 01 Český Krumlov, ve výši 36.000,- Kč
6) „Seznamovací pobyty 6. tříd“ ZŠ Plešivec, IČO 00583740, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov, ve výši 6.000,- Kč
7) „KoCeRo – vzdělávací zájezd pro děti a dospělé do Muzea romské kultury v Brně“, KoCeRo – komunitní centrum Romů,o.p.s., IČO 26107287, Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov, ve výši 3.000,- Kč
8) „Záblesky“, SOŠZ a SOU, IČO 60821221, Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov, ve výši 26.000,- Kč
9) „Komplexní program prevence – Spirála“, Sdružení Spirála o.s., IČO 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši 25.000,- Kč
10) „Agresivita ve školním prostředí a práce s ní – vzdělávací a tréninkový seminář pro pedagogy“, ZŠ Linecká, IČO 00583731, Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, ve výši 2.000,- Kč
11) „Seznamovací soustředění s důrazem na prevenci sociálně patologických jevů“, ZŠ Linecká, IČO 00583731, Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, ve výši 3.000,- Kč
12) „Informace jako základ prevence společensky nežádoucích jevů 2008“, CPDM o.p.s, IČO 25158058, Špičák 114, 381 01Český Krumlov, ve výši 11.000,- Kč
13) „Zůstaň s námi po škole ve škole!“, ZŠ Kaplická, IČO 60084324, Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov, ve výši 5.000,- Kč
14) „Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“, CPDM o.p.s, IČO 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši 44.000,- Kč
15) „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bouda“, CPDM o.p.s, IČO 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši 35.000,- Kč
16) „Veletrh volného času“, Dům dětí a mládeže Český Krumlov, IČO 00665711, Linecká 68, 381 01 Český Krumlov, ve výši 10.000,- Kč

ODBOR: SVZ
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

 

USNESENÍ č. 67/6/2008

ZM  s c h v a l u j e
poskytnutí neinvestičního příspěvku  Domu  dětí a mládeže Český Krumlov, IČ: 00665711 z org. 73 (Styk s městy – grant partnerství) ve  výši 35.000,- Kč na reprezentaci souboru a prezentaci Českého Krumlova v zahraničí (Itálie)

ODBOR: oKS
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

 

USNESENÍ č. 68/6/2008

ZM  s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. (IČ 42 39 61 82) na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov ve výši 1.100 tis. Kč v roce 2008

ODBOR: RM, VH ČKRF
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Bc. Petráková, MBA

 

USNESENÍ č. 69/6/2008

ZM  s c h v a l u j e  
rozšíření předmětu činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. o "provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení"

ODBOR: ČKRF, spol. s r.o.
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Reitinger

 

USNESENÍ č. 70/6/2008

ZM   b e r e   n a   v ě d o m í
závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2007

ODBOR: RM
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: starosta

 

USNESENÍ č. 71/6/2008

ZM  s c h v a l u j e
rozpočtový výhled města pro rok 2009 - 2011 dle důvodové zprávy a při zpracovávání rozpočtu města pro rok 2009 ukládá vycházet z tohoto výhledu

ODBOR: financí
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

 

USNESENÍ č. 72/6/2008

ZM  s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru do výše 10 milionů Kč s Komerční bankou, a.s. s úrokovou sazbou stanovenou jako 1M PRIBOR+0,40% p.a. dle předloženého návrhu s platností do 28.5.2009

ODBOR: financí
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

 

USNESENÍ č. 73/6/2008

ZM  s c h v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 51 - zapojení části investiční dotace z KÚ Jč. kraje za účelem nákupu služebního vozidla pro potřeby MěP ve výši 333 tis. Kč dle důvodové zprávy

ODBOR: financí
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

 

USNESENÍ č. 74/6/2008

ZM  v y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí v předloženém znění

ODBOR: financí
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

 

USNESENÍ č. 75/6/2008

ZM  s c h v a l u j e  
a)rozdělení zadání RP Domoradice - jih na část I. - území mimo bývalého areálu Státních lesů a na část II. - území bývalého areálu Státních lesů
b)zadání části I. RP Domoradice - jih, upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány a veřejností

ODBOR: rada města
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

 

USNESENÍ č. 76/6/2008

ZM  s c h v a l u j e  
a)základní teze pro realizaci projektu - prodej pozemků v k.ú. Přísečná - Domoradice (lokalita 2 a 3)
b)časový harmonogram projektu  

ODBOR: rada města
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Fadrhonc

 

USNESENÍ č. 77/6/2008

1)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í
informaci o finanční náročnosti nulové varianty autobusového nádraží

2)ZM  s c h v a l u j e  
základní teze a časový harmonogram realizace projektu autobusového nádraží

ODBOR: RM
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Fadrhonc

 

USNESENÍ č. 78/6/2008

ZM  n e s c h v a l u j e  
prodej bytu č. 1 v domě čp. 189 na st.p.č. 440 v k.ú. Přísečná – Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice

ODBOR: správy majetku
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

 

USNESENÍ č. 79/6/2008

ZM  n e s c h v a l u j e  
prodej pozemků části p.p.č 868/1 o výměře 30 m2 a části p.p.č. 1331/3 o výměře 120 m2 v k.ú. Český Krumlov

ODBOR: správy majetku
TERMÍN: ihned
ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

 

USNESENÍ č. 80/6/2008

ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
města prodat část poz. parc. č. 37/1 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 65 m2 za kupní cenu 500,- Kč/m2

ODBOR: správy majetku
TERMÍN: 11.7.2008
ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

 

USNESENÍ č. 81/6/2008

1)ZM  b e r e  n a  v ě d o m í  
přiloženou důvodovou zprávu

2)ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
města prodat poz. parcelu č. 484/90 o výměře 854 m2 v k.ú. Český Krumlov pro stavbu rodinného domu formou výběrového řízení

ODBOR: správy majetku
TERMÍN: 11.7.2008
ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

 

USNESENÍ č. 82/6/2008

1)ZM  b e r e  n a  v ě d o m í  
přiloženou důvodovou zprávu

2)ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
města prodat p.p.č. 1640/21 o výměře 1.421 m2 v k.ú. Spolí-Nové Spolí pro stavbu bytového domu formou výběrového řízení

ODBOR: správy majetku
TERMÍN: 11.7.2008
ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

 

Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová