JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 31.1.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439,III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 1/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  vyhlášení grantového programu v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2008 s termíny: vyhlášení 1.2.2008, uzávěrka 29.2.2008 (pro grantový okruh I - V) a 28.11.2008 (pro mimořádný grantový okruh)

  ODBOR: oddělení kancelář starosty
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petráková

   

  USNESENÍ č. 2/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Pravidla poskytování finančních prostředků na podporu sportu ve městě Český Krumlov s variantou b) v bodu 2. - Příspěvek na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český Krumlov

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 3/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  podání žádosti o přidělení státní účelové dotace na
  - rozšíření městského kamerového systému o jeden kamerový bod
  - prázdninový příměstský tábor Policejní akademie
  podle předloženého návrhu

  ODBOR: MP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Pípal

   

  USNESENÍ č. 4/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  1)Poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč o.s. ICOS na zajištění sociální služby "Osobní asistence" dětí s handicapem v základních a mateřských školách v Českém Krumlově dle důvodové zprávy
  2)Rozpočtové opatření č. 2 - zapojení rezervy běžných výdajů OŠSM za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku ve výši 400 tis. Kč o.s. ICOS určeného na zajištění sociální služby "Osobní asistence"

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 5/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 3 - přesun kapitálových výdajů investičního odboru za účelem rozpočtového krytí investičního příspěvku ve výši 211 tis. Kč ZŠ Plešivec na pořízení elektrického kotle na vaření dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 6/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  přijetí daru - p.p.č. 677/2 a p.p.č. 677/3 v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov, od České republiky s příslušností hospodaření pro Ministerstvo obrany ČR, do vlastnictví města Český Krumlov, včetně znění darovací smlouvy

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 7/1/2008

  1)ZM  u k l á d á  RM
  vést jednání o koupi pozemků skalního masivu nad ulicí Pod Kamenem za symbolickou cenu do majetku města Český Krumlov

  2)ZM  s o u h l a s í  
  s tím, že po ukončením sanace město Český Krumlov převezme bezúplatně či za symbolickou cenu od Ředitelství silnic a dálnic provedené dílo v rámci sanace skalního masivu

  3)ZM  s c h v a l u j e  
  zaslání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí kupní v předloženém znění vlastníkům pozemků, na nichž je předpokládán sanační zásah

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 8/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemků ve zjednodušené evidenci PK parcely 288 o výměře 6424 m2 a PK parcely 259/1 o výměře 563 m2, vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov společnosti TranSoft, a.s., IČ 15770281 za kupní cenu 373.670,- Kč

  ODBOR: správy majetlu
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 9/1/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemku p.p.č. 1103/20 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře 102 m2 (dle geom. plánu č. 2932-450/2007) Petru Janotovi za kupní cenu 71.400,- Kč (tj. 700,- Kč/m2). Současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemene uložení hlavního vodovodního řadu a přístupu k němu pro město Český Krumlov. Přes pozemek také vede podzemní vedení NN

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  odkoupení pozemku p.p.č. 1093/5 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře 17 m2 (dle geom. plánu č. 2932-450/2007) za kupní cenu 11.900,- Kč (tj. 700,- Kč/m2)

  ODBOR: správy majetlu
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 10/1/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej st.p.č. 576 o výměře 2 m2, oddělené z p.p.č. 640/1  v k.ú. Vyšný geometrickým plánem č. 499-385/2007 manželům Šárce a Petru Hrubešovým, Za Nádražím 202, Český Krumlov za kupní cenu 1.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 11/1/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r
  prodeje  
  1)části p.p.č. 1302 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 1.000,- Kč se současným zatížením prodávaného pozemku bezúplatným věcným břemenem umístění sloupu a rozvodů veřejného osvětlení a právo průchodu ve prospěch města
  2)p.p.č. 1299/2 v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 49.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 se současným zatížením prodávaného pozemku bezúplatným věcným břemenem umístění kanalizačního a vodovodního řadu ve prospěch města

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 22.2.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 12/1/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  směnit díly "b+c", "f", "i", "j" o souhrnné výměře 1,37 m2, oddělené z p.p.č. 1288/17, novou p.p.č. 1288/47 o výměře 1m2, oddělenou z p.p.č. 1288/17 a novou st.p.č. 4056 o výměře 2m2, oddělenou z p.p.č. 1342/1 vše v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví města Č. Krumlov za díly "l", "m" o souhrnné výměře 0,2 m2, oddělené ze st.p.č. 426/2 a 3437 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví Ing. Jiřího Kubeše, Teplice vše dle GP č. 2954-438/2007 s doplatkem kupní ceny  ve výši 2.085,- Kč pro Ing. Kubeše  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 22.2.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz