JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 28.2.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 13/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 13 - zapojení rezervy na projektovou dokumentaci za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení projektové dokumentace k investiční akci: Otočný most u pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově ve výši 350 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 14 - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu OŠSM za účelem rozpočtového krytí neinvestičního příspěvku SK Badminton ve výši 300 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 15 - přesun kapitálových výdajů investičního odboru za účelem rozpočtového krytí investičního příspěvku ve výši 713 tis. Kč ZŠ Plešivec na pořízení mycí linky do školní jídelny dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 14/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestičního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na zajištění akce "Výročí 50 let profesionálního požárního útvaru na okrese Český Krumlov" ve výši 60 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 15/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  "Projekt regenerace panelového sídliště Špičák", zpracovaný v rozmezí 08/2007-01/2008 atelierem Kročák - architekt, Riegrova 20, České Budějovice, IČO 10271911

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 16/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  předání návrhu zadání RP Domoradice - jih, upraveného o vypuštění textu v bodě 1) písmene b) odstavce týkajícího se pozemku p.č. 114/6 pořizovateli k projednání s dotčenými orgány a veřejností

  ODBOR: OÚPPP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 17/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  předloženou změnu předmětu činnosti a změnu čl. 6 zakladatelské listiny společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.  

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  USNESENÍ č. 18/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Program podpory ekologické výchovy pro rok 2008

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 19/2/2008

  ZM  u k l á d á  
  starostovi města jednat se společností ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČ 26060451 ve věci převodu pozemkové parcely č. 497/3 v k.ú. a obci Český Krumlov do vlastnictví města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 20/2/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  prodej garáže (jednotka č. 189/14) v budově Šeříková 189, k.ú. Přísečná - Domoradice a obci Český Krumlov nájemci

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 21/2/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  prodej nebytového prostoru (jednotka č. 185/0) budově Urbinská 185, k.ú. Přísečná-Domoradice a obci Český Krumlov nájemci

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 22/2/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje st.p.č. 3943 o výměře 13 m2 v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 6.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2 vlastníkům stavby bez čp/če (jiná stavba) na této parcele se nacházející

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 14.3.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 23/2/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  oznámení záměru města prodat pozemek část parcely č. 1334/27 v k.ú. a obci Český Krumlov o výměře cca 60 m2 za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 24/2/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e      
  oznámení záměru prodeje částí p.p.č. 1661/11 a p.p.č. 1709/1 o souhrnné výměře cca 32 m2 v k.ú. Spolí - Nové Spolí za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 25/2/2008

  ZM  s c h v a l u j e      
  prodej p.p.č. 1316/19 o výměře 22 m2 a p.p.č. 1316/20 o výměře 9 m2, oddělených z p.p.č. 1316/1 v k.ú. Č. Krumlov geometrickým plánem č. 2978-11/2008 společnosti LATRÁN s.r.o., IČ: 00476404, Příční 600, Český Krumlov za kupní cenu 15.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz