JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 27.3.2008 zasedací místnost Hasičského záchranného sboru, Domoradice

  USNESENÍ č. 26/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě v ul. Strmá č.p. 177 se st.p.č. 447, v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 27/3/2008

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 28/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 22 - zapojení části zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2007 v objemu 385 tis. Kč na navýšení rezervy pro výdaje z Programu podpory kultury

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 29/3/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  pravidla čerpání finančních prostředků z rozpočtu komunitního plánování sociálních služeb na rok 2008

  2)ZM  s c h v a l u j e
  vyhlášení 1. grantové výzvy pro rok 2008 - podpora programů naplňujících 1. KPSS na rok 2008, která se řídí pravidly pro čerpání finančních prostředků na rok 2008

  3)ZM  s c h v a l u j e  
  poradní hodnotící skupinu pro projednávání a doporučování žádostí o podporu z 1. KPSS na rok 2008 - tuto tvoří sociální komise rady města aktuálním složení

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 30/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičních příspěvků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení grantových okruhů na podporu kultury v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov dle důvodové zprávy

  Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, IČ 27036821
  85 000,- Kč

  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., IČ 25158058
  56 000,- Kč

  Auviex s. r. o. IČ 47125781 350 000,- Kč

  Agentura českého keramického designu IČ 41902149 300 000,- Kč

  International Art Studio IČ 25158058 100 000,- Kč

  Nadační fond Festival komorní hudby IČ 42396107 250 000,- Kč

  ARTECO - B.M. spol. s r.o. IČ 46683691 150 000,- Kč

  Srdce  Vltavy o.s. IČ 26585120 170 000,- Kč

  Občanské sdružení Divadelní centrum Český Krumlov IČ 26666171 90 000,- Kč

  Egon Schiele Art Centrum IČ 25193937 410 000,- Kč

  Ing. Tibor Horváth IČ 72163151 70 000,- Kč

  celkem 2 031 000,- Kč

  ODBOR: oddělení kancelář starosty
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 31/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  přijetí nabídky bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 1504/2 v k.ú. Přísečná – Domoradice o výměře 639 m2 do vlastnictví města Český Krumlov z vlastnictví ČR

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 32/3/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  odkoupení pozemků p.p.č. 1638 o výměře 730 m2 a p.p.č. 1620 o výměře 16 m2 vše v k.ú. a obci Český Krumlov za kupní cenu 450.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 33/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  odkoupení pozemků p.p.č. 1661/46, p.p.č. 1661/47, p.p.č. 1661/48, p.p.č. 1661/49, p.p.č. 1661/50 v k.ú. Spolí – Nové Spolí (vzniklých dle GP č. 233-65/2007) a p.p.č. 100/6, p.p.č. 100/7, p.p.č. 100/8 a p.p.č. 106/2 v k.ú. Slupenec o celkové výměře 50 m2 za celkovou kupní cenu 25.000,- Kč (tj. 500,- Kč/m2)

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 34/3/2008

  ZM  s c h v a l u j e    
  směnu dílů " b+c", "f", "i", "j" o souhrnné výměře 1,37 m2, oddělených z p.p.č. 1288/17, nové p.p.č. 1288/47 o výměře 1m2, oddělené z p.p.č. 1288/17 a nové st.p.č. 4056 o výměře 2m2, oddělené z p.p.č. 1342/1 vše v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví města Č. Krumlov za díly "l", "m" o souhrnné výměře 0,2 m2, oddělené ze st.p.č. 426/2 a 3437 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví Ing. Jiřího Kubeše, Teplice vše dle GP č. 2954-438/2007 s doplatkem kupní ceny ve výši 2.085,- Kč pro Ing. Kubeše  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 35/3/2008

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  města prodat pozemky část p.p.č. 244/2 o výměře cca 440 m2 a část p.p.č. 247/7 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov (dle zákresu) za kupní cenu 1.500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 11.4.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz