JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 24.4.2008 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 36/4/2008

  a)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  předloženou Ověřovací architektonickou studii optimálního využití prostoru autobusového nádraží a jeho okolí, zpracovanou společností ATELIER 8000 spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice, IČO 466 80 543

  b)ZM  s c h v a l u j e     
  řešení autobusového nádraží formou developerské varianty se souběžným dopracováním finanční náročnosti nulové varianty

  c)ZM  u k l á d á  RM
  připravit nejpozději na jednání zastupitelstva města v červnu 2008 podrobné podmínky záměru prodeje či pronájmu pozemků a budov autobusového nádraží, a to včetně podmínek hodnocení

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: 26.6.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Fadrhonc

   

  USNESENÍ č. 37/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemků p.p.č. 244/2 o výměře 413 m2 a p.p.č. 247/9 o výměře 55 m2, vše k.ú. Přísečná – Domoradice (vzniklých dle geometrického plánu číslo 1021-26/2008) společnosti FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o., IČ 25309561 za kupní cenu 702.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 38/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  zpětvzetí žaloby města Český Krumlov ze dne 21.11.2006 proti žalovanému Ministerstvu kultury ČR na zrušení rozhodnutí ministra kultury, č.j. 12424/2006 ze dne 21.9.2006

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. 39/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestičních příspěvků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení grantových okruhů na podporu kultury v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov Domu dětí a mládeže, IČ 00665711, v celkové výši 67.500,- Kč:

  II. okruh:  projekty (hudební, divadelní, výtvarné a jiné tvorby) víceletý grant (2008 – 2010)
  ev.č. Žadatel Projekt částka ke schválení
  30/08 Dům dětí a mládeže  IČ 00665711 Krumlovská prima sezóna 5.500,- Kč

  III. okruh: děti a mládež do 18 let
  ev.č. Žadatel Projekt částka ke schválení
  34/08 Dům dětí a mládeže IČ 00665711 Jihočeská porta
  12.000,- Kč
  33/08 Dům dětí a mládeže IČ 00665711 Pohádkový park 25.000,- Kč
  21/08 DDM Dětský folklórní soubor Jitřenka
  IČ 00665711 Prezentace na mezinárodních festivalech 25.000,- Kč

  ODBOR: oKS
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 40/4/2008

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o hospodaření města k 31.3.2008

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 41/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 30 - zapojení rezervy určené pro podíly města na dotacích za účelem rozpočtového krytí kapitálových výdajů na realizaci "Projektu komplexní rekonstrukce komunikací a inženýrských sítí" v celkové výši 1 750 tis. Kč
  Rozpočtové opatření č. 31 - zapojení účelové neinvestiční dotace z MPSV určené na sociální služby pro Dům na půl cesty ve výši 648 tis. Kč a azylový dům ve výši 451 tis. Kč a navýšení dotace pro Domy s pečovatelskou službou o.p.s. v celkové výši 1 099 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 42/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o úvěru č. 024001200107 s Komerční bankou, a.s., IČ: 453 17 054, kterým se sjednává úroková sazba ve výši 4,95% p.a. do 28.5.2009

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 43/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 150 tis. Kč o.p.s. KoCeRo - komunitní centrum Romů, IČ: 26107287, na částečnou úhradu provozních nákladů v roce 2008

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 44/4/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  předložené smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro převody pozemků části p.p.č. 768/1, p.p.č. 768/5, p.p.č. 768/6 p.p.č. 768/7 a p.p.č. 768/11 vše v k.ú. Přísečná – Domoradice do vlastnictví města Český Krumlov v souvislosti s opravou skály Pod Kamenem, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic ČR

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 45/4/2008

  a)ZM  s c h v a l u j e
  změnu prohlášení vlastníka domu čp. 183 na st. p.č. 404 v k.ú. Přísečná - Domoradice, části obce Domoradice v souvislosti se vkladem vlastnického práva k nově vzniklé bytové jednotce a opravou chybného vyčíslení podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy a pozemku

  b)ZM  s c h v a l u j e  
  bezúplatné nabytí rozdílu podílu odpovídajícího výměře podlahové plochy bytových jednotek v poměru k celkové výměře podlahových ploch všech jednotek v budově a podlahové plochy nebytové jednotky v poměru k celkové výměře podlahových ploch všech jednotek v budově čp. 183 městem Český Krumlov jako vlastníkem bytových jednotek s tím, že město jako vlastník bytových jednotek a Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782, jako vlastník nebytové jednotky prohlašují, že ke dni podpisu změny prohlášení vlastníka nemají vůči sobě žádné nároky vyplývající z vlastnictví jednotek v budově čp. 183

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz