JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 29.5.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 46/5/2008

  a)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  1)Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007
  2)Přehled hospodaření města Český Krumlov za rok 2007
  3)Vyúčtování finančních vztahů k organizacím města, ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu kraje a vyúčtování hospodářské činnosti města

  b)ZM  s c h v a l u j e  
  vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za rok 2007 dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bez výhrad

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 47/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 33 - zapojení zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2007 v celkovém objemu 37.944 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 48/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace Č. Krumlov pro rok 2008 ve výši 1275.000,- Kč a v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Plešivec Č. Krumlov pro rok 2008 ve výši 570.000,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města v souladu se Zásadami Ministerstva kultury  ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v Programu regenerace MPR ve  výši 196.894,- Kč a v Programu regenerace MPZ ve výši 115.633,- Kč dle přiložených příloh

  ODBOR: RM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 49/5/2008

  1)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na realizaci 1. KPSS v roce 2007

  2)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  harmonogram přípravy 2. KPSS

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 50/5/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let) těmto sportovním klubům:

  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672)                                                 356.842,- Kč

  FK Slavoj Český Krumlov o.s.(IČ 15789918)                                                            254.885,- Kč

  SK Badminton (IČ 69085692)                                                                                   254.885,- Kč

  VZS ČČK (IČ 60630256)                                                                                         50.977,- Kč

  Volejbalový sportovní klub (IČ 15789969)                                                                 254.885,- Kč

  FBC Český Krumlov   (IČ 26999480)                                                                         40.781,- Kč

  SK Tenis - Centrum (IČ 27011488)                                                                             50.977,- Kč

  Shotokan karate klub (IČ 45010552)                                                                           91.758,- Kč

  2)ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu

  - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let v tomto znění:

                                                  

  z podprogramu I) dotace na sportovní akce mládeže do 18 let

  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672) - turnaj 8. tříd                                       15.000,- Kč

                                                                           - turnaj 2.a 3. tříd                                9.000,- Kč

  FK Slavoj Český Krumlov o.s.(IČ 15789918)  - Memoriál Vlastimila Janouška                                                                                                - turnaj mladších žáků                       8.500,- Kč

  SK Badminton (IČ 69085692) - MČR smíšených družstev dorostu 2008                   11.800,- Kč

  Vodní záchranná služba ČČK (IČ 60630256)

                          - Mezinár. veřejný závod v plout. pl. na otevřené vodě - Lipno            15. 000,- Kč

                          - Den dětí formou akčních branných aktivit                                          10.000,- Kč

                          - Krumlovský hastrman - mez. závod v ploutv. a zimním pl.     10.000,- Kč Volejbalový sportovní klub (IČ 15789969)      - Minivolejbalové série 2008               12.000,- Kč

  ZŠ Za Nádražím Český Krumlov (IČ 00583685) - Pohár tří zemí základních škol                                                                                                                                                   35.000,- Kč

  z podprogramu III) dotace na přednáškové, publikační a propagační programy                        zaměřené na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity

  FK Slavoj Český Krumlov o.s.(IČ 15789918) - materiály určené k propagaci            7.000,- Kč

  z podprogramu IV) dotace na pořízení sportovního vybavení

  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672) - pořízení brusky                                  30.000,- Kč

  FK Slavoj Český Krumlov o.s.(IČ 15789918) - pořízení přenosné hliníkové branky                                                                                                                                    33.320,- Kč

  FBC Český Krumlov   (IČ 26999480) - pořízení vybavení pro brankaře                    11.100,- Kč

  3)ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportovních akcí mimořádného významu pro město Český Krumlov takto:

  Shotokan Karate klub (IČ 45010552) - výukový seminář karate-dó s japonským instruktorem                                                                                                                                9.000,- Kč

  4)ZM  s c h v a l u j e  
  návrh znění smlouvy, která bude uzavírána mezi městem Český Krumlov a sportovními kluby, jimž budou poskytnuty neinvestiční dotace v souladu s Pravidly poskytování dotací z městského rozpočtu na podporu sportu ve městě Český Krumlov na rok 2008


  ODBOR: ŠSM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 51/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP Šípek Český Krumlov (IČ 67155090) v souladu s Programem podpory ekologické výchovy pro rok 2008 v celkové výši 362.000,- Kč

  ODBOR: ŠSM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 52/5/2008

  ZM  u d ě l u j e
  Cenu města Český Krumlov za rok 2007
  - Dezideru Dunkovi (1948 - 2008) - in memoriam, za dlouholetou spolupráci s městem - zejména příkladnou spolupráci při řešení spolužití majoritní společnosti a romské menšiny a řešení zaměstnanosti, kdy tato spolupráce svým významem a dopadem oslovila nejen města a obce České republiky, ale i řadu zahraničních subjektů a médií
  - Městskému pěveckému sboru Perchta Český Krumlov, IČ: 600840235, za dlouholetou úspěšnou prezentaci Českého Krumlova doma i v zahraničí, spoluúčast na každoroční vánoční mši J. J. Ryby a za více než desetileté obohacení kulturního života Českého Krumlova

  ODBOR: RM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: oKS

   

  USNESENÍ č. 53/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  vyhlášení grantového programu v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2008 s názvem "ZÁŘÍCÍ PODZIM V ČESKÉM KRUMLOVĚ" s termíny: vyhlášení 2. 6. 2008, uzávěrka 4. 7. 2008

  ODBOR: oKS
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 54/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  předloženou smlouvu o smlouvě budoucí kupní pro převody pozemků části p.p.č. 768/9 a p.p.č. 768/10 vše v k.ú. Český Krumlov do vlastnictví města Český Krumlov v souvislostí s opravou skály Pod Kamenem, kterou bude provádět Ředitelství silnic a dálnic ČR

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 55/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  změnu usnesení č. 114/9/2006 ZM ze dne 21. 9. 2006 v části týkající se prodeje bytové jednotky č. 187/9 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a veškerou vybaveností ve 4. poschodí domu čp. 187 postaveném na st.p.č. 442 (zast. plocha, nádvoří) v k.ú. Přísečná-Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice, spolu se spoluvlastnickým podílem 832/20819 na společných částech budovy a podílem 832/20819 na st.p.č. 442 (zast.plocha, nádvoří) v k.ú. Přísečná-Domoradice, obci Český Krumlov část obce Domoradice tak, jak je vymezeno v prohlášení vlastníka ze dne 15. 6. 2006 a to za kupní cenu 274.560,- Kč tak, že kupující je Mgr. Jana Kubíková

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 56/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  bezúplatné nabytí hrobek č. 7, 8, 12, 14, 17, 104, 106, 107, 131 a 196, umístěných na městském hřbitově v Českém Krumlově z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Český Krumlov bez jakýchkoliv omezujících podmínek

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 57/5/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  města prodat část poz. parc. č. 1288/9 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 6 m2 pro umístění trafostanice po dokončení a geodetickém zaměření stavby za kupní cenu 3.000,- Kč/m2  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 13.6.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 58/5/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r
  prodeje části p.p.č. 840/1 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Kladné-Dobrkovice za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 13.6.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 59/5/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje části p.p.č. 554/8 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 13.6.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 60/5/2008

  1)ZM  r e v o k u j e  
  usnesení ZM č. 92/6/2006 ze dne 29.6.2006

  2)ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodeje části p.p.č. 348/2 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 1.000,- Kč/m2 se současným zatížením převáděného pozemku věcným břemenem průjezdu mechanizace pro údržbu veřejné zeleně ve prospěch města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 13.6.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 61/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej p.p.č. 324/48 o výměře 96 m2, oddělené z p.p.č. 324/43 v k.ú. Č. Krumlov geometrickým plánem č. 2989-39/2008 manželům Ludmile a Josefu Houdkovým, Nová 81, Český Krumlov za kupní cenu 48.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 62/5/2008

  ZM  s c h v a l u j e      
  prodej st.p.č. 3943 o výměře 13 m2 v k.ú. Č. Krumlov  manželům Marii a Václavu Součkovým, Za Nádražím 212, Český Krumlov za kupní cenu 6.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 63/5/2008

  ZM  n e v y h o v u j e  
  námitce manželů Rodingerových a trvá na svém usnesení č. 24/2/2008 ze dne 28.2.2008 vzhledem ke skutečnosti, že důvodem neoznámení záměru prodeje nebyla výše kupní ceny

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 64/5/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e      
  oznámení záměru prodeje částí p.p.č. 1653/5 a p.p.č. 1710/1 o souhrnné výměře cca 70 m2 v k.ú. Spolí-Nové Spolí

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz