JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 28.8.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 83/7/2008

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o hospodaření města k 31.7.2008

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 84/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  rozpočtové opatření č. 64 - rozpočtové zapojení úspor z nerealizovaných výdajů v běžném rozpočtu na pokrytí navýšení výdajů v odpadovém hospodářství o 2.585 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 85/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 66 - rozpočtové pokrytí nerealizovaných kapitálových příjmů z prodeje pozemků a bytů ve výši 21.300 tis. Kč úsporami na výdajích u akcí, které se letos nebudou realizovat dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 86/7/2008

  1)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í
  informativní zprávu o postupu při přípravě projektu "Autobusové nádraží" dle konceptu budoucího smluvního vztahu uvedeného v důvodové zprávě

  2)ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 67 - rozpočtové zapojení doplatků dotací z roku 2007 na pokrytí nákladů na právní služby ve výši 794 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 87/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů

  ODBOR: životního prostředí a zemědělství
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Horáková

   

  USNESENÍ č. 88/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení grantových okruhů na podporu kultury v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov

  ZUŠ Český Krumlov, IČ: 60084375, projekt: Vánoční čas nastává - koncert ZUŠ pro město Český Krumlov v den 16. výročí zapsání města do seznamu UNESCO, částka ke schválení 25.000,- Kč

  ODBOR: oKS
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 89/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního příspěvku ZUŠ Český Krumlov, IČ: 60084375 z org. 73 (Styk s městy) ve výši 35.000,- Kč na reprezentaci souboru a prezentaci Českého Krumlova v zahraničí

  ODBOR: oKS
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petráková

   

  USNESENÍ č. 90/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům dle důvodové zprávy:

  - HCM Slavoj Český Krumlov, o.s. (IČ 26537672) ve výši 10.000,- Kč
  - CPDM, o.p.s. Český Krumlov (IČ 25158058) ve výši 5.000,- Kč
  - KoCeRo, o.p.s. Český Krumlov (IČ 26107287) ve výši 5.000,- Kč

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 91/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  zadání změny č. 4 ÚPO města Český Krumlov upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány, sousední obcí, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností

  ODBOR: OÚPPP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 92/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  uzavření partnerství mezi městy Český Krumlov a San Gimignano, Itálie

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: starosta

   

  USNESENÍ č. 93/7/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e
  členství města Český Krumlov ve Společnosti tří zemí od 1. 9. 2008

  2)ZM  p o v ě ř u j e
  starostu zastupováním ve Společnosti tří zemí

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: starosta

   

  USNESENÍ č. 94/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě čp. 89 na Plešiveckém náměstí se st.p.č. 555, v k.ú. a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 95/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  bezúplatné nabytí částí p.p.č. 1347/2 v k.ú. Český Krumlov, dotčených stavbou nově vybudované komunikace na břehu Vltavy v rámci akce "Český Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy v ř. km 281, 514-282, 432 a 282, 517-282, 772" a to v úsecích: na pravém břehu od mostu E. Beneše k jezu u lávky u Plášťového mostu a na levém břehu od mostu u pivovaru Eggenberg po Fortnu, včetně stavby této komunikace od Povodí Vltavy st. podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 96/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  prodej části poz.parc.č. 1288/9 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 6 m2 pro umístění trafostanice po dokončení a geodetickém zaměření stavby E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 za kupní cenu 3.000,- Kč/m2  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 97/7/2008

  1)ZM  r e v o k u j e  
  usnesení ZM č. 22/3/2004 ze dne 4. 3. 2004

  2)ZM  o z n a m u j e  z á m ě r
  prodeje dílu "a" o výměře 276 m2, odděleného z p.p.č. 493/55 v k.ú. Vyšný dle GP č. 385-241/2003 za kupní cenu 138.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.9.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 98/7/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  oznámení záměru směnit část PK parc.č. 503/1 v k.ú. Vyšný v majetku pí Marie Pouličkové za část p.p.č. 493/77 v k.ú. Vyšný v majetku města Č. Krumlov z důvodu nepotřebnosti pozemku pí Pouličkové pro město

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 99/7/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  oznámení záměru prodeje části PK parc.č. 493/21 v k.ú. Vyšný o výměře cca 400 m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 100/7/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  oznámení záměru prodeje části p.p.č. 871/30 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 55 m2 v k.ú. Český Krumlov z důvodu nesouladu s územním hlediskem

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 101/7/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje části poz.parc.č. 357 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 70 m2 (dle zákresu) za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.8.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 102/7/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  přijetí daru "Dětského dopravního hřiště se všemi součástmi a příslušenstvím" na pozemcích města Český Krumlov, st.p.č. 581/2, 581/3 a p.p.č. 187/1, 187/2, 187/3 a 187/4 v k.ú. a obci Český Krumlov od Rotary clubu Český Krumlov se sídlem Horní 2, Český Krumlov, IČ 606 30 558, do vlastnictví města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz