JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 25.9.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 103/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  finální podobu aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov ze dne 15.9.2008

  ODBOR: oSR
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petrů

   

  USNESENÍ č. 104/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  projektový záměr "Revitalizace areálu klášterů v Českém Krumlově" a podání žádosti k předběžné registraci projektového záměru v rámci Integrovaného operačního programu  

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Vondrouš

   

  USNESENÍ č. 105/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 85 - zapojení nedočerpaných výdajů určených na provoz Městské galerie a zvýšených příjmů z úroků na účtech města za účelem navýšení neinvestičního příspěvku Městské knihovně o 113 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 106/8/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov, v městské části Vyšehrad, v lokalitě za řadovými garážemi nad Šeříkovou strání, na pozemku p.č. 749/42 a st.p.č. 2909, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "OD - obslužná sféra - dopravní vybavenost" na funkci umožňující zde realizovat stavbu buď jednoho rodinného domu nebo rekreačního objektu, na návrh a náklady vlastnice pozemků Jany Richterové, Vyšehrad 152, Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 107/8/2008

  ZM  r e v o k u j e
  usnesení č. 106/8/2008 ze dne 25. září 2008

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: ZM

   

  USNESENÍ č. 108/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  stažení bodů 5) - 10) ze schváleného programu dnešního jednání zastupitelstva a ukládá RM opětovné projednání těchto bodů a předložení ZM

  ODBOR: ZM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: RM

   

  USNESENÍ č. 109/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parcely č. 484/90 o výměře 854 m2 v k.ú. Český Krumlov pro stavbu rodinného domu v tomto pořadí za kupní cenu:  
  1)LATRÁN, s.r.o., IČ 00476404, Příční 600, Č. Krumlov - 1.311,- Kč/m2
  2)manželé Petr a Marie Kubalovi, Stinná 451, Č. Krumlov - 1.300,- Kč/m2
  3)SMABIK, s.r.o., IČ 49680617, Kubelíkova 27, Praha 3 - 1.111,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 110/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parcely č. 1640/21 o výměře 1.421 m2 v k.ú. Spolí - Nové Spolí pro stavbu bytového domu v tomto pořadí a za kupní cenu:  
  1)JRC, s.r.o., IČ 27869938, Petrská 29, Praha 1 - 1.520,- Kč/m2    
  2)manželé Petr a Marie Kubalovi, Stinná 451, Č. Krumlov -1.012,- Kč/m2
  3)ANIPOL, s.r.o.,IČ 26055953,Maxe Švabinského 9, České Budějovice - 723,- Kč/m2  
  4)SMABIK, s.r.o., IČ 49680617, Kubelíkova 27, Praha 3 - 611,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 111/8/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  oznámení záměru prodeje části p.p.č. 324/45 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 100 m2 v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 112/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parcely č. 495/12 a p.p.č. 656/4 o výměře 15 m 2, oddělené z p.p.č. 656/3 dle GP č. 516-223/2008 vše v k.ú. Vyšný p. Ladislavu Jelínkovi, Vyšný 32, Český Krumlov  za kupní cenu 30.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 113/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parcely č. 37/40 o výměře 77 m2, oddělené z p.p.č. 37/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3033-303/2008 manželům Veronice a Jaroslavu Březinovým, Horní 147, Český Krumlov za kupní cenu 38.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 114/8/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1519/6 v k.ú. Český Krumlov o výměře 1078 m2 do vlastnictví měst Český Krumlov

  ODBOR: spravy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 115/8/2008

  1)ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodat pozemek část p.p.č. 219/4 v k.ú. Přísečná - Domoradice o výměře cca 350 m2 za kupní cenu  500,- Kč/m2

  2)ZM  s c h v a l u j e
  odkoupení pozemku p.p.č. 243/18 v k.ú. Přísečná - Domoradice o výměře 52 m2 (dle geom. plánu č. 1031-232/2008 za kupní cenu 26.000,- Kč (tj. 500,- Kč/m2)

  ODBOR: spravy majetku
  TERMÍN: 10.10.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 116/8/2008

  ZM  ž á d á  RM,
  aby s platností od 1.10.2008 před každým jejím rozhodnutím při výkonu působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. vymezenou stanovami společnosti, a to konkrétně ve věci:

  1. schvalování roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztráty
  2. jmenování a odvolání jednatelů a ředitele společnosti
  3. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, jestliže to zakladatelská listina připouští
  4. schvalování prodeje, darování a nákupu nemovitého majetku se zůstatkovou, resp. pořizovací cenou nad 0,5 mil. Kč
  5. schvalovat zastavení nemovitého majetku společnosti v účetní ceně nemovitostí vyšší než 7 mil. Kč
  6. schvalování uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, přesáhne-li výše jakéhokoliv druhu závazku hodnotu 7 mil. Kč
  7. schvalování koncepce rozvoje společnosti
  8. schvalování podnikatelského plánu společnosti na příslušný kalendářní rok

  předložila návrh svého rozhodnutí zastupitelstvu města k projednání a vyžádala si jeho doporučení a dále žádá radu města zajistit, aby obdobně postupovala před jejím rozhodnutím nebo před rozhodnutím jednatelů společnosti ve věci schvalování pronájmu nemovitého majetku a nebytových prostor na dobu delší než čtyři roky nebo ročním nájemným vyšším než 500.000,- Kč

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: 1.10.2008
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  Ing. Luboš Jedlička Zbyněk Toman

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz