JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 23.10.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 117/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  aktualizovaný Akční plán rozvoje města Český Krumlov v předloženém znění

  ODBOR: oSR
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petrů

   

  USNESENÍ č. 118/9/2008

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku - O stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 119/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prominutí pohledávky z neuhrazeného nájemného ve výši 100.000,- Kč + příslušenství Hokejovému sportovnímu klubu HC SLAVOJ, Č. Krumlov, IČ: 15789543 dle důvodové zprávy

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 120/9/2008

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o hospodaření města k 30.9.2008

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 121/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 97 - zapojení výdajů na rezervu pro potřeby MŠ a ZŠ v org. 485 OŠSM za účelem navýšení neinvestičních příspěvků pro ZŠ Plešivec ve výši 150 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s opravou oken a pro MŠ Za soudem ve výši 43 tis. Kč na opravu střechy dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 122/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  rozšíření skládky TKO Pinskrův dvůr ve 3. etapě dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 123/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej dílu "a" o výměře 276 m2, odděleného z p.p.č. 493/55 v k.ú. Vyšný dle GP č. 385-241/2003 p. Rudimu de Koninck, Pod Hájí 67, Český Krumlov za kupní cenu 138.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 124/9/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  směny p.p.č. 1488/4 o výměře 1.945 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklé geometrickým plánem č. 3045-180/2008 ve vlastnictví města Č. Krumlov za p.p.č. 1617/1 o výměře 740 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklou geometrickým plánem č. 3046-134/2008, p.p.č. 1387/2 o výměře 555 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklou geometrickým plánem č. 3047-135/2008, st.p.č. 176/4 a st.p.č. 176/5 vše v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182, Masná 131, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 7.11.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 125/9/2008

  ZM  s c h v a l u j e    
  prodej p.p.č. 1689 o výměře 19 m2, oddělené z p.p.č. 544/8 v k.ú. Č. Krumlov geometrickým plánem č. 3034-162/2008 do spoluvlastnictví pí Marii Bednářové a manž. Jany a Ing.arch. Petra Peškových za kupní cenu 9.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 126/9/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  prodej části p.p.č. 481/26 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 34 m2 pro stavbu garáže pí Ivaně Tenklové, Soukenická 37, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz