JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 20.11.2008 zasedací místnost MÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 127/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  oznámení záměru města prodat pozemky:
  a)p.p.č. 219/67 o výměře 8.970 m2, p.p.č. 219/68 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 219/69 o výměře 17.348 m2, p.p.č. 219/72 plocha o výměře 226 m2, vše v k.ú. Přísečná – Domoradice, obci Český Krumlov

  b)p.p.č. 219/61 o výměře 6.156 m2, p.p.č. 219/62 o výměře  3.383 m2 a p.p.č. 219/73 o výměře 942 m2 vše v k.ú. Přísečná – Domoradice, obci Český Krumlov

  za těchto podmínek:
  1)Zájemce akceptuje podmínky uvedené ve Vzoru smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcných břemen, které tvoří přílohu tohoto usnesení (dále též Vzorová smlouva)  

  2)Záměr obce prodat shora specifikované pozemky obec zveřejní po dobu nejméně 4 (čtyř) měsíců před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o schválení jejich prodeje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit i jiným způsobem

  3)Zájemce o koupi shora specifikovaných pozemků doručí  městu Český Krumlov ve lhůtě 130 dnů od zveřejnění záměru prodeje shora uvedených pozemků na úřední desce:

  a)8 vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ve znění dle Vzorové smlouvy doplněný o identifikační údaje zájemce jako kupujícího a povinného z věcných břemen, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (ných) za kupujícího jednat a podepisovat, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době kupující  zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů

  b)Dokumentaci svého investičního záměru na pozemcích p.p.č. 219/67, p.p.č. 219/68, p.p.č. 219/69, p.p.č. 219/72, vše v k.ú. Přísečná – Domoradice v listinné podobě v jednom vyhotovení s těmito povinnými obsahovými náležitostmi:

  ba)Vliv investičního záměru na širší vztahy
  textová část + situační výkres - dokumentující požadavky a vlivy záměru na stávající inženýrské sítě  a dopravní infrastrukturu i stávající funkce okolní zástavby (vliv záměru na bydlení v sídlišti Mír, včetně dopravní a jiné zátěže vyvolané v sídlišti realizací záměru)

  bb)Textová část - souhrnná technická zpráva (minimálně v rozsahu - celkový popis záměru, seznam dotčených parcel, seznam všech stavebních a inženýrských objektů, vazba na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, předpokládané kapacity parkovacích ploch, produkce dešťových a splaškových vod)

  bc)Grafická část - celková situace finálního řešení stavby v měřítku 1:2000 zákres stavebních objektů v základních objemových hmotách, bez bližších podrobností fasád, okenních a dveřních prostupů, s hmotovým vyjádřením tvarů střech, výšky říms, hřebenů, výšky pilířů či samostatně stojících reklamních pilonů, případných úprav terénu celého dotčeného území, do fotografie, z výšky běžného pěšího pozorovatele z pohledu od:

  -  komunikace I/39 Č. Krumlov – Č. Budějovice
  -  malé kruhové křižovatky u plynové regulační stanice v koncové zástavbě sídliště Mír (parcela č. 219/3 v k.ú. Přísečná -Domoradice)
  -  místní komunikace mezi sídlištěm Mír a Coopmarketem Terno (parcela č. 219/65 v k.ú. Přísečná - Domoradice)


  Pro investiční záměr zájemce platí, že:
  a) je připuštěno navrhovat v Dokumentaci investičního  záměru využití p.p.č. 219/67, p.p.č. 219/68, p.p.č. 219/69, p.p.č. 219/72 plocha, vše v k.ú. Přísečná – Domoradice pro funkce dosud platným územním plánem města Český Krumlov nepovolené či omezené, zejména jako plochy pro občanské vybavení (§ 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.), popřípadě plochy smíšené obytné (§ 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)
  b)není připuštěno variantní řešení investičního záměru
  c)není připuštěno, aby jeden zájemce předložil více než jednu nabídku

  4)Smlouvy a podklady dle bodu 3. a) shora, společně s Dokumentací investičního záměru dle bodu 3. b) shora, doručí zájemce  městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov v zalepené obálce viditelně označené nápisem „POZEMKY DOMORADICE“. Takto předložené nabídky zájemců budou otevřeny Radou města Český Krumlov po vypršení lhůty stanovené pro podání nabídek

  5)Podklady pro zpracování nabídky ve složení:
  • Vzorová kupní smlouva
  • Snímek pozemkové mapy s vyznačením prodávaných parcel a územních zón dle platného územního plánu
  • výpisy z KN
  • regulativy dle platného územního plánu pro prodávané plochy
  • informace o poddolovaném území

  obdrží zájemce na Městském úřadě Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov, dveře č. V 120

  6)Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ani na uzavření kupní smlouvy dle podané nabídky

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 128/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  aktualizaci Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2009

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 129/10/2008

  ZM  v y d á v á
  obecně závaznou vyhlášku města Český Krumlov, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Hála

   

  USNESENÍ č. 130/10/2008

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2006 a č. 9/2007, dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 131/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na pořádání akce Medvědí Vánoce v roce 2008 panu Janu Černému, ošetřovateli medvědů dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 132/10/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  změnu Pravidel poskytování dotací na podporu sportu ve městě Český Krumlov dle důvodové zprávy - převedení částky 545.280,- Kč do položky určené na úhradu nájemného a její navýšení na celkovou částku 1.022.701,- Kč

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  samostatné provedení rozpočtového opatření radou města v souladu s tímto materiálem

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 133/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 20 tis. Kč klubu FK Slavoj Český Krumlov (IČ: 15789918) na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy "Historie českokrumlovského fotbalu"

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 134/10/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  prodej nebytového prostoru nájemci, a to jednotky č. 181/5 v budově Urbinská 181 a jednotky č. 186/0 v budově Urbinská 186, vše v k.ú. Přísečná-Domoradice a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 135/10/2008

  1)ZM  r e v o k u j e  
  usnesení č. 95/7/2008 ze dne 28.8.2008

  2)ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodeje části poz. parc. č. 910/4 v k.ú. Č. Krumlov v rozsahu cca 40 m2, dotčené stavbou nově vybudované komunikace na břehu Vltavy v rámci akce "Český Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy v ř.km 281, 514-282, 432 a 282, 517-282, 772" v úseku na levém břehu od mostu u pivovaru Eggenberg po Fortnu po dokončení stavby za kupní cenu 500,- Kč/m2 s tím, že do doby geodetického zaměření stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 5.12.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 136/10/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  směny st.p.č. 4039, zastavěná plocha (pozemek pod garáží) o výměře 21 m2 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví města Český Krumlov za st.p.č. 3310, zastavěná plocha (pozemek pod garáží) o výměře 22 m2 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví p. Muhameda Bajramoviče

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 5.12.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 137/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e    
  směnu p.p.č. 1488/4 o výměře 1.945 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklé geometrickým plánem č. 3045-180/2008 ve vlastnictví města Č. Krumlov za p.p.č. 1617/1 o výměře 740 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklou geometrickým plánem č. 3046-134/2008 a p.p.č. 1387/2 o výměře 555 m2 v k.ú. Český Krumlov, vzniklou geometrickým plánem č. 3047-135/2008, st.p.č. 176/4 a st.p.č. 176/5 vše v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o., IČ 42396182, Masná 131, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 138/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  prodej p.p.č. 1315/11 o výměře 9 m2, oddělené z p.p.č. 1315/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3065-120/2008 p. Tomáši Novákovi za kupní cenu 2.700,- Kč, tj. 300,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 139/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  prodej p.p.č. 357/2 o výměře 94 m2, oddělené z p.p.č. 357  v k.ú. Č. Krumlov geometrickým plánem č. 3055-197/2008 pí Marii Podruhové, Po Vodě 221, Český Krumlov za kupní cenu 47.000,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 140/10/2008

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodeje poz.parc.č. 864/1, 864/2, 864/3 a 864/4 vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice o souhrnné výměře 9.298 m2 za kupní cenu 92.980,- Kč  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 5.12.2008
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 141/10/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  odkoupení pozemku 219/66 v k.ú. Přísečná - Domoradice o výměře 34 m2 za kupní cenu 21.325,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 142/10/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  převod st.p.č. 1093 v k.ú. Český Krumlov se stavbou nedokončeného památníku Karla Filipa Schwarzenberga do vlastnictví města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Zbyněk Toman

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz