JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 18.12.2008 Gymnázium Český Krumlov, Přednáškový sál, III. patro

  USNESENÍ č. 143/11/2008

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  rozpočet města Český Krumlov pro rok 2009 takto:
  celkové příjmy rozpočtu města ve výši 423.861 tis. Kč
  financování ve výši -9.156 tis. Kč
  celkové zdroje ve výši 414.705 tis. Kč
  běžné výdaje ve výši 350.975 tis. Kč
  kapitálové výdaje ve výši 63.730 tis. Kč
  celkové výdaje rozpočtu města ve výši 414.705 tis. Kč

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města v souladu s čl. 2 bod 3 odst. b) Statutu sociálního fondu ve výši 825.400,- Kč na dofinancování výdajů organizace č. 204

  3)ZM  s c h v a l u j e  
  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 144/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení grantových okruhů na podporu kultury v souladu s programem podpory kultury města Český Krumlov:
  Egon Schiele Art Centrum, IČ: 25193937, projekt Mezinárodní sympozium grafiky, částka ke schválení 20.000,- Kč
  Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru, IČ: 27036821, projekt Medvíďata na sborovém mistrovství republiky 2008, částka ke schválení 25.000,- kč
  Smyčcový orchestr Český Krumlov, IČ: 42396387, projekt Vánoční mše J. J. Ryby "Hej, mistře!", 40.000,- Kč

  ODBOR: RM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 145/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e
  vyhlášení grantového programu pro rok 2009 v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov dle důvodové zprávy. Termíny: 1. kolo - vyhlášení 5.1.2009, uzávěrka 30.1.2009, 2. kolo - vyhlášení 1.6.2009, uzávěrka 3.7.2009

  ODBOR: RM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 146/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s panem Janem Jiřičkou, bytem Č. Krumlov, Vyšehrad 153 a panem Radomilem Kvapilem, bytem Č. Krumlov, Pod Vyhlídkou 190, dne 27.5.2004, dle předloženého návrhu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 147/11/2008

  1)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  vyhodnocení působnosti novely vyhlášky o místním poplatku ze vstupného za období 1-10/2008

  2)ZM  u k l á d á  RM
  připravit novelu vyhlášky o místních poplatcích č. 15/2003 s účinností od 1.1.2010

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 148/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 140 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálního odpadu o 286 tis. Kč, na pořízení studie regenerace sídlišť Špičák a Nádraží o 29 tis. Kč, na úhradu vlastního podílu na pořízení 11 ks přístřešků pro zastávky BUS o 713 tis. Kč, neinvestičního příspěvku ZŠ Plešivec o 387 tis. Kč a rekonstrukci ZŠ TGM o 1.103 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí navýšených kapitálových výdajů  určených na rekonstrukci ŠJ a ZŠ Plešivec o celkem 1.469 tis. Kč, na regeneraci sídliště Za Nádražím o 677 tis. Kč a na pořízení analýzy a průzkumů na skládce TKO o 372 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 141 - snížení výdajů na pojištění majetku za účelem rozpočtového krytí výdajů na spotřebu elektrické energie na veřejné osvětlení ve výši 400 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 142 - snížení příjmů z prodeje pozemků právnickým osobám ve výši 10 mil. Kč a zapojení kontokorentního úvěru na běžném účtu města v této výši
  Rozpočtové opatření č. 143 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálního odpadu za účelem rozpočtového krytí výdajů na úhradu náhrady škody za úraz ve výši 340 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 144 - snížení výdajů na rekonstrukce komunikací ve výši 2.359 tis. Kč a výdajů na úhradu vlastního podílu na akci demolice kasárna Vyšný ve výši 500 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů na opravy a údržbu komunikací ve výši 2.859 tis. Kč dle důvodové zprávy.
  Rozpočtové opatření č. 145 - snížení výdajů na čištění a údržbu komunikací za účelem rozpočtového krytí výdajů na opravy a údržbu veřejného osvětlení ve výši 700 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 146 - snížení výdajů na sběr a svoz komunálního odpadu za účelem navýšení neinvestičního příspěvku pro CPDM o.p.s. o 278 tis. Kč určeného na částečnou úhradu ztráty v minulých letech dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 149/11/2008

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  informativní zprávu o výsledcích předložených projektů podpořených v rámci Komplexního programu prevence sociálně patologických jevů v roce 2008

  ODBOR: sociálních věcí a zdravotnictví
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 150/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  změnu zakladatelské listiny společnosti PRO-SPORT ČK, o.p.s. (IČ 46621521) týkající se rozšíření doplňkové činnosti společnosti v předloženém znění

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 151/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace klubu SK Badminton Český Krumlov (IČ 69085692) na částečnou úhradu nákladů spojených s tréninkovým pobytem badmintonistů v Indii v celkové výši 35.000,- Kč - viz důvodová zpráva

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 152/11/2008

  ZM  b e r e  n a  v ě d o m í  
  rozhodnutí ČKRF s.r.o., Masná 131, Český Krumlov o záměru pronájmu 2 penzionů v domech náměstí Svornosti čp. 2 a Masná čp. 129 v Českém Krumlově na dobu určitou a doporučuje, aby tento nájem by uzavřen a to se zájemcem, který nabídl nejvyšší nájemné

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  USNESENÍ č. 153/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  návrh dokumentu "Plán financování a realizace obnovy vodovodu a kanalizace pro město Český Krumlov na období 2009-2018"

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Luštický

   

  USNESENÍ č. 154/11/2008

  ZM  s c h v a l u j e  
  oznámení záměru města prodat pozemky dvě části p.p.č. 846/8 o celkové výměře 140 m2, p.p.č. 846/10 o výměře 727 m2, p.p.č. 846/11 část o výměře 100 m2 a p.p.č. 846/17 o výměře 923 m2, vše v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 2.1.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 155/11/2008

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodeje pozemku pod garáží - st.p.č. 4063 o výměře 17 m2, oddělené z p.p.č. 324/40 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3009-196/2008 za kupní cenu 8.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 2.1.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 156/11/2008

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje p.p.č. 227/1 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 110.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2  

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 2.1.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 157/11/2008

  ZM  n e s c h v a l u j e
  záměr koupě nemovitosti bez č.p. a č.e. na st.p.č. 473, stavební parcely č. 473, pozemkové parcely č. 607/21 ostatní plocha jiná plocha a pozemkové parcely č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se všemi součástmi a příslušenstvím od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany IČ 60162694 a příslušností
  k organizační složce právnické osoby: VUSS Pardubice IČ 60162694-5 a za tím účelem se účastnit výběrového řízení zveřejněného na úřední desce MěÚ Český Krumlov pod č. 1786

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz