JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 29.1.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 1/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  znění dodatku č. 1 k bytové koncepci schválené ZM usnesením č. 2/1/2000 dne 27.1.2000

  ODBOR: kolektiv
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: kolektiv

   

  USNESENÍ č. 2/1/2009

  ZM  r e v o k u j e  
  usnesení ZM č. 53/4/2007 ze dne 26.4.2007, jímž bylo schváleno pořízení změny č. 2 územního plánu města Český Krumlov - pro lokalitu kolem Kvítkova Dvora - na funkční využití umožňující zde realizaci 18 ti jamkového golfového hřiště a tréninkových ploch se zázemím v Kvítkově Dvoře, na náklady navrhovatele - Českých nemovitostí a.s., Revoluční 3, Praha 1

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 3/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  podání žádosti o příspěvek z krajského programu Prevence kriminality Jihočeského kraje v roce 2009 na investiční projekt "Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Českém Krumlově" a prohlašuje, že město Český Krumlov má zajištěn vlastní podíl na jeho financování

  ODBOR: oSR
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petrů

   

  USNESENÍ č. 4/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociálních služeb Český Krumlov (IČ 70815089) za účelem provozování sociální služby osobní asistence ve výši 350.000,- Kč

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 5/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Program podpory ekologické výchovy pro rok 2009

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 6/1/2009

  ZM  s t a h u j e
  bod z dnešního jednání a žádá vedení Českorkumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. o vypracování dalších variantních řešení využitelnosti prostoru

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  USNESENÍ č. 7/1/2009

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í
  , že dosavadní nájemce nebytových prostor v domech Radniční čp. 29 a Masná čp. 129 v Českém Krumlově požádal o prodloužení nájmu do 31.1.2014 a doporučuje vlastníkovi těchto domů ČKRF s.r.o., Masná 131, Č. Krumlov, IČO 42396182, aby s ním nájem na tuto dobu prodloužil, pokud bude mít nájemce vyrovnané své závazky z dosavadní nájemní smlouvy


  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  USNESENÍ č. 8/1/2009

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  města prodat jako celek nemovitosti, a to:
  - budovu Plešivec č.p. 262 (objekt bydlení) na st.p.č.  926 a st.p.č. 926 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 386 m2
  - budovu Plešivec č.p. 302 (objekt bydlení) na st.p.č. 1065 a st.p.č. 1065 (zastavěná plocha nádvoří) o výměře 112 m2
  - část (dle zákresu) p.p.č. 1103/1 (ostatní plocha) o výměře cca 17 m2 včetně drobných staveb (dřevníky) na prodávané části pozemku se nacházejících vše v katastrálním území a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 13.2.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 9/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e      
  prodej poz.parc.č. 864/1, 864/2, 864/3 a 864/4 vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice o souhrnné výměře 9.298 m2 za kupní cenu 92.980,- Kč pí Lence Bártlové, Srnín 78

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 10/1/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  podání žádosti o bezúplatný převod p.p.č. 641/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), p.p.č. 576/4 (ostatní plocha - jiná plocha) a stavby panelové komunikace nacházející se na p.p.č. 641/1, p.p.č. 576/4, p.p.č. 660/7 a p.p.č. 646/1, vše v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov z vlastnictví ČR (příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČ 60162694 - organizační složka  VUSS Pardubice, IČ 60162694-5) do vlastnictví města Český Krumlov dle zákona 219/2000 Sb

  2)ZM  p o v ě ř u j e  
  starostu města jednáním s Ministerstvem obrany ČR

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 11/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e      
  směnu st.p.č. 4039, zastavěná plocha (pozemek pod garáží) o výměře 21 m2 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví města Český Krumlov za st.p.č. 3310, zastavěná plocha (pozemek pod garáží) o výměře 22 m2 v k.ú. Český Krumlov ve vlastnictví p. Muhameda Bajramoviče

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 12/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e      
  prodej části poz.parc. č. 910/4 v k.ú. Č. Krumlov v rozsahu cca 40 m2, dotčené stavbou nově vybudované komunikace na břehu Vltavy v rámci akce "Český Krumlov - úprava koryta a prohrábka Vltavy v ř.km 281, 514-282, 432 a 282, 517-282, 772" v úseku na levém břehu od mostu u pivovaru Eggenberg po Fortnu po dokončení stavby za kupní cenu 500,- Kč/m2 s tím, že do doby geodetického zaměření stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 13/1/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1519/6 o výměře 1078 m2 a p.p.č. 1519/10 o výměře 169 m2 v k.ú. Český Krumlov z vlastnictví ČR do vlastnictví města Český Krumlov. Smlouva o bezúplatném převodu p.p.č. 1519/6 a p.p.č. 1519/10 bude obsahovat následující text: „Nabyvatel bude dotčené pozemky užívat k veřejně prospěšným účelům – jako místní komunikaci a parkoviště. Po dobu deseti let ode dne nabytí majetku do vlastnictví je nepřevede do vlastnictví třetích osob a postejnou dobu je nebude využívat ke komerčním účelům. Za porušení kteréhokoliv závazku je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku rovnající se ceně převáděného majetku, zjištěnou znaleckým posudkem ke dni bezúplatného převodu majetku do vlastnictví nabyvatele.“

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz