JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 26.2.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 14/2/2009

  ZM  b e r e  n a  v ě d o m í      
  předložený návrh Podnikatelského plánu na rok 2009 Českokrumlovského rozvojového fondu s.r.o., Masná 131, IČO 423961182 a doporučuje mu tento návrh schválit

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: RM

   

  USNESENÍ č. 15/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  dodatek k návrhu zadání Změny č. 5 územního plánu města Český Krumlov v území řešeném RP Vyšný, týkající se lokality Podhájí - zrušit část územním plánem vymezené rozvojové plochy pro bydlení individuální

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 16/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 1. kola grantových okruhů Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2009
  v celkové výši 2.010.500,- Kč následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč):

  - Sdružení přátel a rodičů českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Sborové zájezdy, 20.000,- Kč
  - Sdružení přátel a rodičů českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Medvíďata na mezinárodní soutěži, 40.000,- Kč
  - Sdružení přátel a rodičů českokrumlovského dětského sboru, 27036821, Veřejné aktivity Českokrumlovského dětského sboru, 30.000,- Kč
  - Auviex s.r.o., 47125781, 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2009, 350.000,- Kč
  - Nadační fond Festival komorní hudby, 42396107, 23. Festival komorní hudby Český Krumlov, 250.000,- Kč
  - Egon Schiele Art Centrum, o.p.s., 25193937, Letní výstavní sezóna Egon Schiele Art Centra, 350.000,- Kč
  - Egon Schiele Art Centrum, o.p.s., 25193937, Podzimní a zimní výstavní sezóna Egon Schiele Art Centra, 40.000,- Kč
  - Srdce Vltavy, o.s., Dobrovodská 79, 382 26 Horní Planá, 26585120, Mezinárodní festival jazzové a alternativní hudby Jazz na konci léta - Jazzky Krumlov 2009, 170.000,- Kč
  - Arteco - B.M., s.r.o., 46683691, 18. Festival staré hudby - Hudba na poutnické cestě z Čech do Santiaga de Compostela, 150.000,- Kč
  - Miroslav Páral, Agentura českého keramického designu, 41902149, Prostor v čase 50/700, 300.000,- Kč
  - Divadelní centrum Český Krumlov, o.s., 26666171, V. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Miraculum Český Krumlov, 90.000,- Kč
  - International Art Studio, o.s., 26626691, Umění ve městě bez vstupného, slavíme výročí 700 let města, 100.000,- Kč
  - Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, 69114382, I. Přehlídka mládežnických dechových orchestrů Český Krumlov ku příležitosti 700. výročí založení města Český Krumlov, 30.000,- Kč
  - Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově, 69114382, Masopust 2009 v Českém Krumlově, 40.000,- Kč
  - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 25158058, Filmová a střihová tvorba v NZDM Bouda v roce 2009, 10.000,-
  - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 25158058, Mediální turnaj škol 2009, 5.000,- Kč
  - Dům dětí a mládeže, 665711, Krumlovská Prima sezóna, 5.500,- Kč
  - Dům dětí a mládeže, 665711, Jihočeská dětská Porta 2009, 5.000,- Kč
  - Dům dětí a mládeže, 665711, Celoroční činnost dětského folklórního souboru Jitřenka, 25.000,- Kč

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 17/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Pravidla poskytování dotací z městského rozpočtu na podporu sportu ve městě Český Krumlov pro rok 2009

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Mgr. Šalamounová

   

  USNESENÍ č. 18/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Cíle a opatření 2. komunitního plánu sociálních a sovisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 - 2011 dle přílohy

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 19/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Pravidla poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na podporu 2. KPSS dle přílohy

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 20/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Pravidla poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na podporu Programu volný čas a bezpečí dle přílohy

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 21/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  nový Statut sociálního fondu zaměstnanců města v předloženém znění s účinností od 1.1.2009

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 22/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pravidla odměňování členů orgánů města Český Krumlov dle předloženého návrhu

  ODBOR: kancelář tajemníka
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Fadrhonc

   

  USNESENÍ č. 23/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemku p.p.č. 219/74 o výměře 412 m2 v k.ú. Přísečná – Domoradice (dle geometrického plánu č. 1048-253/2008) společnosti TranSoft, a.s., IČ 15770281 za kupní cenu 206.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 24/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr města prodat v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb.
  - jednotku č. 183/0 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 1518/18443 na společných částech budovy a podílem 1518/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 242.980,- Kč nájemcům
  - jednotku č. 183/16 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 195.000,- Kč nájemci

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 25/2/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje části p.p.č. 701/1 o výměře cca 8.600 m2 v k.ú. Č. Krumlov (dle zákresu č. 1) za kupní cenu 10,- Kč/m2 se současným zatížením převáděného pozemku věcným břemenem vedení vodovodního řadu ve prospěch města Český Krumlov

  2)ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr prodeje části p.p.č. 701/1 o výměře cca 2.600 m2 v k.ú. Č. Krumlov (dle zákresu č. 2)

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 26/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1338/6 v k.ú. Český Krumlov o velikosti 10 m2 (dle geometrického plánu č. 3077- 443/2008) z vlastnictví ČR do vlastnictví města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 27/2/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě čp. 127, Vnitřní město se st.p.č. 85, v k.ú. a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 28/2/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě čp. 74, Latrán se st.p.č. 699/1, a čp. 75, Latrán se st.p.č. 700/1 v k.ú. a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz