JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 23.4.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 50/4/2009

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o hospodaření města k 31.3.2009

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 51/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 28 - zapojení rezervy na projektovou dokumentaci v org. 362 OI za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení územní studie odvodnění města ve výši 745 tis. Kč, PD revitalizace Jelenka ve výši 200 tis. Kč, PD ZTV osada Vyšný ve výši 600 tis. Kč, PD reko objektu kina ve výši 120 tis. Kč a výdajů souvisejících se zateplením budov MěÚ v Kaplické ul. a MŠ a ZŠ v Českém Krumlově v celkové výši 276 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 29 - snížení výdajů na zpracování studie proveditelnosti tunelu U Trojice - Nemocnice ve výši 1.231 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů na nákup služeb Budvar v org. 59 KS ve výši 400 tis. Kč a rozpočtové snížení příjmů z daňových výnosů převáděných FÚ daně z přidané hodnoty ve výši ve výši 831 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 30 - zapojení účelové neinvestiční dotace z MPSV určené na sociální služby pro Domov pro matky s dětmi ve výši 451 tis. Kč, navýšení dotace pro DPS o.p.s ve výši 386 tis. Kč a navýšení výdajů na nákup služeb v rámci Komunitního plánování ve výši 65 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 52/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o úvěru č. 024001200107 s Komerční bankou, kterým se sjednává úroková sazba ve výši 4,22% p.a. do 28.5.2010

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 53/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  stanovení rozsahu pro samostatné provádění rozpočtových opatření radou města v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počínaje 1.5.2009 takto:

  1)Rozpočtová opatření bez omezení výše finančních prostředků může rada města samostatně provádět v případech:
  a)jsou-li vyvolaná změnami organizační struktury MěÚ ČK, které nezvyšují celkový rozpočet výdajů města, nebo
  b)jsou-li vyvolaná změnou právních předpisů a to včetně změny regulovaných cen, nebo
  c)jde-li o převody v rámci jedné organizace dle členění v platném rozpočtu města, nebo
  d)jde-li o rozpočtové zapojení přijatých účelově vázaných finančních prostředků, nebo
  e)jde-li o zapojování příslušné rozpočtové rezervy (popř. i dalších volných zdrojů) na podíly města na spolufinancování akcí města, které jsou uvedené v platných koncepčních materiálech města schválených ZM, a na jejich realizaci se předpokládá získání dotace, nebo
  f)jde-li o vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, státním fondům a příspěvkovým organizacím města, nebo
  g)jde-li o rozpočtové pokrytí výdajů již schválených zastupitelstvem města, nebo
  h)jde-li o výdaje na předcházení haváriím nebo jde-li o výdaje na odstraňování jejich následků, včetně následků živelných pohrom, kalamit apod

  2)Rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč včetně v ostatních případech a to i mezi organizacemi může rada města samostatně provádět jen v případě, že nejde o opakovanou rozpočtovou změnu řádky z rozpisu upraveného rozpočtu města, při které by už celková změna přesáhla tento limit

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 54/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 4 územního plánu obce (města) Český Krumlov

  ODBOR: OÚPPP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 55/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zadání části II. RP Domoradice - jih, v území bývalého areálu Státních lesů, upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány a veřejností

  ODBOR: OÚPPP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 56/4/2009

  1)ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/1999 ve znění vyhlášky č. 5/1999 o pravidlech umísťování reklamních a propagačních zařízení, o pravidlech označování budov, reklamních a jiných zařízení v předloženém znění

  2)ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení " na území města Český Krumlov v předloženém znění

  3)ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2001 o symbolech města  a jejich používání v předloženém znění


  ODBOR: PRo
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: JUDr. Laczkó

   

  USNESENÍ č. 57/4/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní činnost (plošný příspěvek na základě prokázaného počtu členů příslušného sportovního oddílu ve věku do 18 let) těmto sportovním klubům:

  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672) 328.944,- Kč
  FK Slavoj Český Krumlov o.s.(IČ 15789918)   234.960,- Kč
  SK Badminton (IČ 69085692) 234.960,- Kč
  Volejbalový sportovní klub (IČ 15789969) 234.960,- Kč
  VZS ČČK (IČ 60630256)      46.992,- Kč
  FBC Český Krumlov (IČ 26999480)      37.594,- Kč
  SK Tenis - Centrum (IČ 27011488)         46.992,- Kč
  Shotokan karate klub (IČ 45010552)         84.585,- Kč

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nájemného v zařízeních zřízených městem Český Krumlov těmto klubům dle důvodové zprávy:

  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672)
  SK Badminton (IČ 69085692)
  FK Slavoj Český Krumlov, o.s.(IČ 15789918)  
  VZS ČČK (IČ 60630256)
  Volejbalový sportovní klub (IČ 15789969)
  Klub sportovních potapěčů Český Krumlov (IČ 70668370)
  FBC Český Krumlov (IČ 26999480)
  SK Vltava Český Krumlov (IČ 15789845)
  Aikido klub Český Krumlov, o.s. (IČ 22691251)
  Českokrumlovský plavecký klub (IČ 60084685)

  3)ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace z Grantového programu
  - Sport a tělovýchova pro mládež do 18 let v tomto znění:
    
  z podprogramu I) dotace na sportovní akce mládeže do 18 let

  HCM Slavoj - turnaj 2.tříd   5.000,- Kč
  FK Slavoj Český Krumlov, o.s.(IČ 15789918)  - Memoriál V. Janouška 10.640,- Kč
  SK Badminton Český Krumlov (IČ 69085692) - Celostátní turnaj U11 34.000,- Kč
     - Celostátní turnaj výběrů U13 30.000,- Kč
  Vodní záchranná služba ČČK (IČ 60630256)
  - Krumlovský hastrman - mez. závod v ploutv. a zimním pl. 15.000,- Kč Volejbalový sportovní klub (IČ 15789969) - Minivolejbalové série 2009 12.000,- Kč
  - Stříbrná vločka 13.000,- Kč
  Shotokan Karate klub (IČ 45010552) - Národní pohár JKA karate žactva 17.000,- Kč

  z podprogramu III) dotace na přednáškové, publikační a propagační programy zaměřené na tělovýchovu, sport a ostatní volnočasové aktivity

  Shotokan karate klub (IČ 45010552) - výukový seminář kata keikokai 20.000,- Kč

  z podprogramu IV) dotace na pořízení sportovního vybavení

  HCM Slavoj (IČ 26537672) - pořízení brankářské výstroje 15.000,- Kč - pořízení vybavení na minihokej 20.000,- Kč
  SK Badminton (IČ 69085692)-  pořízení cvičebních pomůcek pro děti 14.000,- Kč
  Aikido klub (IČ 22691251)- pořízení tatami 20.000,- Kč

  4)ZM  s c h v a l u j e  
  návrh znění smlouvy, která bude uzavírána mezi městem Český Krumlov a sportovními kluby, jimž budou poskytnuty neinvestiční dotace v souladu s Pravidly poskytování neinvestičních dotací v oblasti sportu ve městě Český Krumlov na rok 2009


  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Jindřiška Smolíková

   

  USNESENÍ č. 58/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr města směnit pozemky ve vlastnictví města Český Krumlov část p.p.č. 1340/1 o velikosti cca 437 m2 a část p.p.č. 1340/2 o výměře cca 268 m2 za pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Národní památkový ústav, IČ 75032333, část p.p.č. 929/2 o výměře cca 221 m2, část p.p.č. 954/1 o výměře cca 76 m2, část p.p.č. 944 o výměře cca 336 m2, část p.p.č. 941/5 o výměře cca 100 m2 a část p.p.č. 1358 o výměře cca 240 m2, vše v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 59/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr města směnit pozemky ve vlastnictví města Český Krumlov díl "b" p.p.č. 1306/6 o výměře 92 m2 za pozemky díl "c" p.p.č. 485/2 o výměře 14 m2 a díl "a" p.p.č. 485/1 o výměře 91 m2 ve vlastnictví ZANYS a.s., IČ 27610951 vše v k.ú. Český Krumlov (dle geometrického plánu č. 3120-28/2009)

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 60/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemku p.p.č. 219/75 o výměře 68 m2 v k.ú. Přísečná – Domoradice (dle geometrického plánu č. 1048-253/2008) společnosti TranSoft, a.s., IČ 15770281 za kupní cenu 34.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 61/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. prodej:
  - jednotky č. 183/1 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Jánu a Márii Kvasníkovým

  - jednotky č. 183/2 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního nájemci, paní Janě Vavrečkové

  - jednotky č. 183/3 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního)nájemci, panu Jánu Jesenskému

  - jednotky č. 183/4 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Lence a Františku Stradovým

  - jednotky č. 183/5 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Aleně Kličkové

  - jednotky č. 183/6 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 913/18443 na společných částech budovy a podílem 913/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 301.290,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 602.580,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního), nájemci paní Blance Přívratské

  - jednotky č. 183/7 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 681/18443 na společných částech budovy a podílem 681/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 224.730,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 449.460,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Antonínu a Blance Kalistovým

  - jednotky č. 183/8 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 904/18443 na společných částech budovy a podílem 904/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 298.320,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 596.640,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, slečně Ditě Fauové

  - jednotky č. 183/9 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Olze Moravcové

  - jednotky č. 183/10 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům  Františku a Karolině Královým

  - jednotky č. 183/11 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Janu a Anně Vincíkovým

  - jednotky č. 183/12 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Janě a Jiřímu Schwarzovým

  - jednotky č. 183/13 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, slečně Petře Kopečné

  - jednotky č. 183/14 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Simoně a Romanu Štěpánovým

  - jednotky č. 183/15 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, Lucii a Petrovi Novákovým

  - jednotky č. 183/17 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 727/18443 na společných částech budovy a podílem 727/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 239.910,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 479.820,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, Karlu a Aleně Mrázkovým

  - jednotky č. 183/18 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 499/18443 na společných částech budovy a podílem 499/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 164.670,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 329.340,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, panu Janovi Německému

  - jednotky č. 183/19 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 376/18443 na společných částech budovy a podílem 376/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 124.080,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 248.160,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemci, paní Jitce Pražanové

  - jednotky č. 183/20 (byt) v budově čp. 183 (bytový dům) na st.p.č. 414 spolu s podílem 681/18443 na společných částech budovy a podílem 681/18443 na st.p.č. 414 (zastavěná plocha, nádvoří), vše v k.ú. Přísečná - Domoradice, obci Český Krumlov, část obce Domoradice za kupní cenu 224.730,- Kč (pokud bude sjednáno věcné právo předkupní pro město Český Krumlov) nebo za kupní cenu 449.460,- Kč (bez sjednání věcného práva předkupního) nájemcům, manželům Jiřímu a Lence Václavíčkovým

  s tím, že v ujednání o věcném právu předkupním se kupující zaváže pro případ, že by chtěl nabytou jednotku převést na jiného, nabídnout tuto nejprve ke koupi městu Český Krumlov, a to za kupní cenu, za kterou ji nabyl, zvýšenou o náklady prokazatelně vložené do oprav a úprav jednotky a budovy. Právo předkupní se sjedná na dobu pěti let ode dne právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 62/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření dohody o splátkách částky 13.588,- Kč (dlužné nájemné a úhrada za užívání části p.p.č. 225/1 v k.ú. Český Krumlov) mezi městem Český Krumlov a panem Ladislavem Kotlárem, v předloženém znění

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 63/4/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  prodej části p.p.č. 1302 o výměře cca 6 m2 (dle zákresu) v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 500,- Kč/m2

  2)ZM  n e s c h v a l u j e  
  prodej p.p.č. 1299/2 v k.ú. Č. Krumlov manželům Michaele a Václavu Pechovým, V Jámě 95, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 64/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej části p.p.č. 701/1 o výměře cca 8.600 m2 v k.ú. Č. Krumlov (dle zákresu) za kupní cenu 10,- Kč/m2 p. Milanu Procházkovi Za Jitonou 169, Č. Krumlov se současným zatížením převáděného pozemku věcným břemenem vedení vodovodního řadu ve prospěch města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 65/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje poz. parc. č. 1651/14 a 1651/15 v  k.ú. Spolí - Nové Spolí za kupní cenu 35.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 66/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje poz. parc. č. 607/29 v k.ú. Vyšný za kupní cenu 33.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 67/4/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje části poz. parc. č. 484/71 v k.ú. Český Krumlov o výměře cca 55 m2 za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 68/4/2009

  ZM   s c h v a l u j e  
  a)záměr města prodat hrobku č. 106 v odd. III., skupině 10 na městském hřbitově, na části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. a obci Český Krumlov, za minimální kupní cenu 25.000,- Kč
  b)záměr města prodat hrobku č. 107 v odd. III., skupině 10 na městském hřbitově, na části pozemku p.č. 557/1 v k.ú. a obci Český Krumlov, za minimální kupní cenu 20.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Josef Hermann

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz