JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 28.5.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 69/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  1)prodej pozemků
  a)p.p.č. 219/67 o výměře 8.970 m2, p.p.č. 219/68 o výměře 1.860 m2, p.p.č. 219/69 o výměře 17.348 m2, p.p.č. 219/72 plocha o výměře 226 m2, vše v k.ú. Přísečná – Domoradice, obci Český Krumlov

  b)p.p.č. 219/61 o výměře 6.156 m2, p.p.č. 219/62 o výměře  3.383 m2 a p.p.č. 219/73 o výměře 942 m2 vše v k.ú. Přísečná – Domoradice, obci Český Krumlov

  dle vyhlášeného záměru podle usnesení ZM č. 127/10/2008 ze dne 20.11.2008 společnosti RENT Group s.r.o., IČ 273 58 089 dle nabídky předložené tímto subjektem dne 6.4.2009

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 70/5/2009

  ZM  u d ě l u j e  
  Cenu města Český Krumlov za rok 2008
  MUDr. Alexandru Jegorovovi, CSc., bytem Vyšehrad 167, Český Krumlov, za jeho profesní činnost v oboru chirurgie a traumatologie, ve které je uznávaným odborníkem a soudním znalcem, jakož i za hlubokou znalost dalších oborů (mykologie, astrofyzika, fytologie, stavba lodí atd.), o kterou se prostřednictvím přednášek, besed a publikační činnosti dělí se spoluobčany. MUDr. Jegorov je zároveň dlouholetým instruktorem Vodní záchranné služby, která je začleněna jako zvláštní útvar Českého červeného kříže

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 71/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z org. 73 (rezerva na grant "Partnerství") Centru pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, IČ: 25158058 na projekt "Přeshraniční česko-rakouská rádiová spolupráce mládeže" ve výši 11.300,- Kč

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Petráková

   

  USNESENÍ č. 72/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru do výše 10 milionů Kč s Komerční bankou, a.s. s úrokovou sazbou stanovenou jako 1M PRIBOR+0,90% p.a. na dobu neurčitou dle předloženého návrhu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 73/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  1)Realizaci projektu "Nástavba a vybavení MŠ Vyšehrad v Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.5, s předfinancováním projektu ve výši 6,5 mil. Kč včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) z rozpočtu města
  2)Realizaci projektu "Vybavení školy, rekonstrukce pavilonu dílen a přístavba učebny výtvarných prací ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.4, s předfinancováním prvních dvou etap projektu ve výši 5,748 mil. Kč včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) z rozpočtu města
  3)Realizaci projektu "Vybavení školy a výstavba nových šaten, sportovního hřiště, přístavba tělocvičny s její rekonstrukcí ZŠ T.G.M. v Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.4, s předfinancováním prvních dvou etap projektu včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) ve výši 20 mil. Kč z kontokorentního úvěru a 4,5 mil. Kč z rozpočtu města
  4)Realizaci projektu "Autobusové zastávky ve městě Český Krumlov - 1.etapa" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.2, s předfinancováním projektu ve výši 3 mil. Kč včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) z rozpočtu města
  5)Realizaci projektu Regenerace panelového sídliště "Nádraží" v Českém Krumlově a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.2, s předfinancováním prvních dvou etap projektu ve výši 7,5 mil. Kč včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) z rozpočtu města
  6)Realizaci projektu "Revitalizace území MPR Český Krumlov -Latrán, Vnitřní Město" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 3.2, s předfinancováním prvních dvou etap projektu včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) ve výši 10 mil. Kč z kontokorentního úvěru a 5,5 mil. Kč z rozpočtu města

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček, Bc. Petrů

   

  USNESENÍ č. 74/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestičního příspěvku KoCeRu, komunitnímu centru Romů, o.p.s., IČ: 261 07 287 - Český Krumlov, na úhradu nájmu nebytových prostor v objektu Horní Brána č.p. 425, v Českém Krumlově na rok 2009 ve výši 72.000,- Kč

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 75/5/2009

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  předloženou roční účetní uzávěrku ČKRF spol. s r.o., IČO 423 961 82 za rok 2008 a doporučuje RM při výkonu působnosti jediného společníka této společnosti schválit:

  1)roční účetní uzávěrku společnosti za rok 2008 s hospodářským výsledkem - ztrátou ve výši 2.451.437, 71 Kč,

  2)vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2008 - o ztrátu ve výši 2.451.473, 71 Kč snížit nerozdělený zisk minulých let

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ:

   

  USNESENÍ č. 76/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČSOP Šípek Český Krumlov (IČ 67155090) v souladu s Programem podpory ekologické výchovy pro rok 2009 v celkové výši 268.500,- Kč

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: pí Smolíková

   

  USNESENÍ č. 77/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace těmto žadatelům:
  HCM Slavoj Český Krumlov (IČ 26537672) ve výši 20.000,- Kč
  VSK Český Krumlov (IČ 15789969) ve výši 40.000,- Kč
  VZS ČČK Český Krumlov (IČ 60630256) ve výši 25.000,- Kč
  CPDM Český Krumlov, o.p.s. (IČ 25158058) ve výši 18.000,- Kč


  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: pí Smolíková

   

  USNESENÍ č. 78/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  rozdělení finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu regenerace Městské památkové rezervace Č. Krumlov pro rok 2009 ve výši 690.000,- Kč a v rámci Programu regenerace Městské památkové zóny Plešivec Č. Krumlov pro rok 2009 ve výši 200.000,- Kč a dále rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Krumlov určených na povinné podíly města v souladu se Zásadami Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ v Programu regenerace MPR ve výši 32.996,- Kč a v Programu regenerace MPZ ve výši 46.815,- Kč dle přiložených příloh

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 79/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov v k.ú. Český Krumlov, na území sídliště Plešivec II, lokalitách:
  A - na části pozemků p.č. 1067/3 a 1069/4
  E - na části pozemků p.č. 1124/2, 1144/2, 1145/2 a 1145/7
  v obci a k.ú. Český Krumlov, ze stávajících funkcí dle ÚPO města Český Krumlov na funkci OD - obslužná sféra - dopravní vybavenost, pro realizaci objektů parkovacích domů (hromadné garáže)

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 80/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  předání návrhu zadání RP pro území části zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice pořizovateli k projednání s dotčenými orgány a veřejností

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 81/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě Dobrkovice, na pozemcích p.č. 842/7 a 842/8, k.ú. Kladné - Dobrkovice, z funkce "RZ - rekreace individuální specifická - zahrádkářské kolonie" na funkci "BI - bydlení individuální", na návrh a náklady navrhovatele, vlastníka pozemků Zdeňka Řeháčka, Dolní Třebonín 154, za podmínky současného pořízení regulačního plánu, rovněž na náklady navrhovatele

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 82/5/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov navržené vlastníky dotčených pozemků Hanou a Milanem Markovými, Linecká 51, Český Krumlov, v lokalitě zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice, na pozemcích p.č. 1014/24, 1014/25, 3040 v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "RZ.1 - rekreace individuální specifická - zahrádky v exponovaných polohách" na funkci umožňující zde realizovat stavbu jednoho rodinného domu

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 83/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO Český Krumlov v lokalitě Dobrkovice, na pozemku p.č. 842/4, k.ú. Kladné - Dobrkovice, z funkce "RZ - rekreace individuální specifická - zahrádkářské kolonie" na funkci "BI - bydlení individuální", na návrh a náklady vlastníků pozemku, Marie a Václava Motejlových, Vyšný 113, Český Krumlov, za podmínky současného pořízení regulačního plánu, rovněž na náklady navrhovatelů

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 84/5/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e    
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov, navržené vlastníkem pozemků Zdeňkem Koškou, Masná 130, Č. Krumlov, v lokalitě zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice, na pozemcích p.č. 1014/16 + 4060, v obci a k.ú. Český Krumlov, z funkce "RZ.1 - rekreace individuální specifická - zahrádky v exponovaných polohách" na funkci umožňující zde realizovat stavbu jednoho rodinného domu

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 85/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  pořízení změny ÚPO Český Krumlov, podél ulice Pod Sv. Duchem, na části pozemku p.č. 1690/1, k.ú. Spolí - Nové Spolí, v šíři max. 8 m podél hranice zastavěného území, z funkce "S.kprz - krajinná zóna smíšená s funkcemi kulturní, přírodní, rekreační nepobytovou a zemědělskou" na funkci umožňující zde situovat přístavbu k rodinnému domu na sousedním pozemku p.č. 105, na návrh a náklady vlastníka pozemku Ing. Antonína Dvořáka, Munice 48, Hluboká nad Vltavou

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 86/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  podpis notářského zápisu, kterým bude uznáno vlastnické právo ke stavbě zpracovny ovoce na st.p.č. 33/2 v k.ú. Spolí - Nové Spolí pro Český zahrádkářský svaz, Územní sdružení okresu Český Krumlov, IČ 433322

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 87/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej nemovitosti jako celek, a to:
  - objekt bydlení Plešivec č.p. 262 na a s pozemkem st. parcela č. 926 o výměře 386m2 (zastavěná plocha nádvoří)
  - objekt bydlení Plešivec č.p. 302 na a s pozemkem st. parcela č. 1065 o výměře 112m2 (zastavěná plocha nádvoří)
  jak stojí a leží se všemi součástmi a příslušenstvím vše v katastrálním území a obci Český Krumlov Aleši a Iloně Gutwirthovým, Krátká 355, Český Krumlov za kupní cenu 154.000,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 88/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  oznámení záměru města prodat pozemek dvě části p.p.č. 1294/9 v k.ú. Český Krumlov o celkové výměře cca 13 m2 za kupní cenu 3.000,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 89/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  prodej poz.parc.č. 1223/4 v k.ú. Český Krumlov za kupní cenu 23.740,- Kč p. Marcelu Benešovi, Svéráz čp. 1, Č. Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 90/5/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  prodej  
  1)části p.p.č. 411/1 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 689 m2 (dle zákresu) za cenu dle znaleckého posudku č. 4191/3/09, tj. 408,- Kč/m2 Společenství vlastníků domu čp. 317 V Zátiší, Český Krumlov
  2)části p.p.č. 411/1 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 40 m2 (dle zákresu) za kupní cenu 1.000,- Kč/ m2 p. Renému Wippernovi, Šantova 657/8, Olomouc 9

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 91/5/2009

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r
  města prodat p.p.č. 783/33 v k.ú. Č. Krumlov o výměře 475 m2 za kupní cenu 190.000,- Kč, t.j. 400,- Kč/m2 jako zázemí k bytovému domu čp. 95 Třída Míru

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.6.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 92/5/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr města prodat část p.p.č. 294 v k.ú. Č. Krumlov o výměře cca 230 m2 (dle zákresu) jako zázemí k bytovému domu čp. 164 Rooseveltova ul.

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.6.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 93/5/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  města prodat část poz. parcel č. 434/1 a 1315/1 v k.ú. Český Krumlov o souhrnné výměře cca 22 m2 (dle zákresu) pro dostavbu garáže do proluky mezi stávajícími řadovými garážemi v Rožmberské ulici formou výběrového řízení

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.6.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 94/5/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  města prodat 11 stavebních parcel (výměra 20 m2) na části  poz. parcel č. 1145/3 a 1145/7 v k.ú. Český Krumlov (dle zákresu) pro přístavbu řadových patrových garáží ke stávajícím garážím v sídlišti Plešivec v Českém Krumlově formou výběrového řízení

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 12.6.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz