JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 25.6.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 95/6/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e
  další realizaci projektu revitalizace autobusového nádraží v souladu s předloženou volumetrickou vyhledávací studií zpracovanou Atelierem A 8000

  2)ZM  u k l á d á  RM
  postupovat ve věci řešení autobusového nádraží dle kroků uvedených v důvodové zprávě

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: pracovní skupina

   

  USNESENÍ č. 96/6/2009

  a)ZM  b e r e  n a  v ě d o m í
  1)Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2008

  2)Přehled hospodaření města Český Krumlov za r. 2008

  3)Vyúčtování finančních vztahů k organizacím města, ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtu kraje a vyúčtování hospodářské činnosti města

  b)ZM  s c h v a l u j e
  vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Český Krumlov za r. 2008 dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, bez výhrad

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 97/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Rozpočtové opatření č. 41 - snížení rozpočtu daňových příjmů o 15.500 tis. Kč a zapojení nových zdrojů ve výši 7.621 tis. Kč a snížení rozpočtu výdajů o 7.879 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 63 - přesun z běžných výdajů v org. 263 OSM do kapitálových výdajů OI za účelem rozpočtového krytí výdajů na pořízení energetických auditů a průkazů energetické náročnosti realizované v souvislosti se zateplováním školských budov v celkové výši 424 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 64 - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu OŠSM za účelem navýšení neinvestičního příspěvku určeného na pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2008 pro ZŠ Za Nádražím ve výši 82.518,48 Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 98/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  rozpočtový výhled města pro r. 2010 - 2012 dle důvodové zprávy a při zpracovávání rozpočtu města pro r. 2010 ukládá vycházet z tohoto výhledu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 99/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  vydání obecně závazné vyhlášky města Český Krumlov, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 100/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., kterým se zvyšuje úvěrový limit na 20 milionů Kč a úroková sazba stanoví jako 7D PRIBOR+1,0% p. a. dle předloženého návrhu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 101/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  1)Realizaci projektu "Český Krumlov, Nové Dobrkovice - rekonstrukce a modernizace komunikací" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.5, s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 28 mil. Kč z úvěru dle účelového závazného úvěrového příslibu od Komerční banky, a.s., IČ 45317054

  2)Realizaci projektu "Rekonstrukce mostu mimoúrovňové křižovatky u kina v Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 1.5, s předfinancováním a spolufinancováním projektu ve výši 15 mil. Kč z úvěru dle účelového závazného úvěrového příslibu od Komerční banky, a.s., IČ 45317054, a 1 mil. Kč z rozpočtu města

  3)ZM  r e v o k u j e  
  usnesení č. 73/5/2009 v bodě 2)

  4)ZM  s c h v a l u j e  
  realizaci projektu "Vybavení školy, rekonstrukce pavilonu dílen a přístavba učebny výtvarných prací ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově" a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.4, s předfinancováním prvních dvou etap projektu ve výši 6,2 mil. Kč včetně spolufinancování projektu (vlastního podílu) z rozpočtu města

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 102/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace z Programu podpory volnočasových aktivit mládeže těmto žadatelům dle důvodové zprávy:

  OS ČČK Český Krumlov (IČ 00425869) ve výši 10.000,- Kč
  DDM Český Krumlov (IČ 00665711) ve výši 4.000,- Kč

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 103/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu projektů dle „Pravidel poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na realizaci 2. KPSS“:
  a)„Prázdninové volnočasové aktivity dětí z problémových lokalit města“, KoCeRo – komunitní centrum Romů, o. p. s., IČ: 26107287, Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 15.256,-
  b)„Základní dovednosti Projektový management v kostce“, KoCeRo – komunitní centrum Romů, o. p. s., IČ: 26107287, Horní Brána 425, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 25.000,-
  c)„Pobyty pro děti a mládež s poruchou komunikace“, OS Spirála, IČ: 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 22.800,-
  d)„Komplexní program prevence – SPIRÁLA“, OS Spirála, IČ: 26639815, Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 56.973,-
  e)„Den plný prevence – pro neorganizované děti a mládež“, Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov, IČ: 00425869, Sídliště Vyšný 48, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 23.660,-
  f)„NZDM Bouda (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v roce 2009)“, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., IČ: 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 264.200,-
  g)„Streetwork pro města Český Krumlov a Kaplice“, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., IČ: 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 181.746,-
  h)„Posílení rodiny“, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., IČ: 60446871, Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, ve výši Kč 53.432,-
  i)„Služba Mentor 2009“, Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s., IČ: 60446871, Korunní 880/101, 130 00 Praha 3, ve výši Kč 26.800,-
  j)„Bezplatné právní poradenství – Podpora sociálních služeb s regionální působností“, ICOS Český Krumlov, o. s. – projektové pracoviště Centrum sociálních služeb, IČ: 70815089, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 195.694,-
  k)„Rozvoj dobrovolnictví v Českém Krumlově a vznik dobrovolnického centra“, ICOS Český Krumlov, o. s. – projektové pracoviště Centrum sociálních služeb, IČ: 70815089, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 149.469,-
  l)„Vzdělávání pracovníků sociálních služeb – podpora celoživotního vzdělávání a zvyšování kompetencí poskytovatelů“, ICOS Český Krumlov, o. s. – projektové pracoviště Centrum sociálních služeb, IČ: 70815089, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 44.400,-

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 104/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu projektů dle „Pravidel poskytování grantů z rozpočtu města Č. Krumlov na realizaci programu Volný čas a bezpečí“:
  1)„Dobrodružná plavba – Mezinárodní den dětí“, MS Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, IČ: 60630256, U Kasáren 111, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 11.780,-
  2)„Školní letní tábor“, ZŠ Plešivec, IČ: 00583740, Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 15.040,-
  3)„Školní zájmová pouť“, ZŠ Za Nádražím, IČ: 00583685, Nádražní 222, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 62.400,-
  4)„Jak na to? aneb Prevence kriminality prostřednictvím vhodných aktivit trávení volného času, neformálním vzděláváním a informacemi.“, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s., IČ: 25158058, Špičák 114, 381 01 Český Krumlov, ve výši Kč 55.780,-

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 105/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  pořízení změny ÚPO Český Krumlov v ploše při ulici Hřbitovní, na pozemcích p. č. 1200/1, 1200/2 a 1200/3 v obci a k. ú. Český Krumlov, z funkce "BI - bydlení individuální" na funkci "BH - bydlení hromadné", na návrh a náklady vlastníka pozemků - spol. Panorama Krumlov s. r. o., Platnéřská 87/7, Praha 1, IČO 285 49 953

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 106/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  doplnění a úpravu textu zadání Změny č. 1 regulačního plánu Vyšný, schválené usnesením ZM č. 63/5/2007 dne 24. 5. 2007 v části i) Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí, takto:
  - o umístění stavby nebo zařízení, tzn. vymezení stavebního pozemku, umístění navrhované stavby, stanovení o jaký druh stavby se jedná, určení účelu navrhované stavby a podmínek pro její umístění apod. - pro komunikace, včetně pěších a pro technickou infrastrukturu v komunikacích (tj. "uliční řady"), veřejně prospěšné stavby a opatření
  - o změně využití území, které stanoví nový způsob užívání pozemku – pro komunikace, včetně pěších, pro technickou infrastrukturu, pro veřejně prospěšné stavby a opatření
  - o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, např. umisťování přístaveb a nástaveb, změna ve způsobu užívání stavby - pro komunikace, včetně pěších, pro technickou infrastrukturu, pro veřejně prospěšné stavby a opatření

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 107/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  předložené zadání změny č. 5 ÚPO města Český Krumlov - v území řešeném RP Vyšný, upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány, sousední obcí, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 108/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  a)prodej hrobky č. 106 v odd. III., skupině 10 na městském hřbitově, na části pozemku p. č. 557/1 v k. ú. a obci Český Krumlov, za kupní cenu 25.000,- Kč manželům Janě a Jiřímu Vorlovým

  b)prodej hrobky č. 107 v odd. III., skupině 10 na městském hřbitově, na části pozemku p. č. 557/1 v k. ú. a obci Český Krumlov, za kupní cenu 20.000,- Kč manželům Jarmile a Milanu Trnovcovým

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 109/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parc. č. 607/29 v k.ú. Vyšný TEZA CK s. r. o., Vyšný 100, Český Krumlov, IČ 490 22 989, za kupní cenu 33.500,- Kč, t. j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 110/6/2009

  ZM  n e v y h o v ě l o  
  námitce žadatelů ohledně výše kupní ceny a schvaluje prodej poz. parc. č. 1651/14 a 1651/15 v k. ú. Spolí - Nové Spolí za kupní cenu 35.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 manželům Nagyovým, Nové Spolí 27, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 111/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  odkoupení p.p.č. 806/8 o výměře 51 m2, oddělené z p.p.č. 806/5 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 2938-160/2007 za kupní cenu 1.000,- Kč od manželů Stanislava a Věry Kozákových do vlastnictví města Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 112/6/2009

  ZM  o z n a m u j e   z á m ě r  
  prodeje dílu "b" o výměře 19 m2, oddělené z p. p. č. 808/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 022994/4  manželům Terezii a Karlu Divišovým za kupní cenu 9.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 10.7.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 113/6/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  prominutí zbylé částky poplatků z prodlení za pozdní úhrady nájemného a služeb spojených s užíváním bytu nájemci bytu č. 15 Za Tavírnou čp. 108 ve výši 58.423,- Kč

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 114/6/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr koupit nemovitost bez č.p. a č.e. na st.p.č. 473, stavební parcelu č. 473, pozemkovou parcelu č. 607/21 ostatní plocha jiná plocha a pozemkovou parcelu č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se všemi součástmi a příslušenstvím od České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany IČ 60162694 a příslušností k organizační složce právnické osoby: VUSS Pardubice IČ 60162694-5 a za tím účelem se účastnit vypsaného výběrového řízení

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz