JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 24.9.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 115/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zahájení přípravy záměru prodeje areálu zimního stadionu a souběžné zpracování varianty záměru dostavby a provozu zimního stadionu v režii města


  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: pracovní skupina

   

  USNESENÍ č. 116/7/2009

  1)ZM  r e v o k u j e
  usnesení č. 73/5/2009 ze dne 28.5.2009 v bodě 5.

  2)ZM  s c h v a l u j e
  realizaci projektu Regenerace panelového sídliště "Nádraží" v Českém Krumlově s celkovými náklady cca 60 mil. Kč včetně DPH a předložení žádosti o dotaci na tento projekt do Regionálního operačního programu, oblast podpory 2.2. Realizace projektu je rozdělena do více na sebe navazujících etap s různou výší výdajů dle důvodové zprávy

  3)ZM  s c h v a l u j e
  uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na předfinancování a spolufinancování prvních dvou etap projektu. Celkové náklady první etapy projektu činí cca 6 mil. Kč vč. DPH a celkové náklady druhé etapy projektu činí cca 3 mil. Kč vč. DPH

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: rada města

   

  USNESENÍ č. 117/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  pořízení změny ÚPO města Český Krumlov na pozemcích p.č. 219/3, 219/5, 219/10, 219/65, 219/66, 219/67, 219/68, 219/69, 219/70, 219/71, 129/72, 243/18, 1525/1  a PK parcelách č.230/1 díl 1, č.235/1 díl 1, v k.ú. Přísečná-Domoradice, lokalita Český Krumlov - Domoradice - v území  při Budějovické silnici mezi sídlištěm Mír a supermarketem LIDL, z funkcí BH - bydlení hromadné, BI - bydlení individuální, ZS - zeleň sídelní veřejná a OV.9 - obslužná sféra specifická - plochy podél Budějovické na nové funkční využití území OV.1  - obslužná sféra specifická - velkoprodej, supermarkety (výstavba obchodního centra včetně dopravního napojení), na návrh a náklady společnosti RENT GROUP s.r.o., Nerudova 957/7, 430 01 Chomutov, zastoupené na základě plné moci Ing. Pavlem Pechou, jednatelem firmy SP STUDIO s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov    

  ODBOR: OÚPPP
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 118/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 118 - zapojení zvýšených příjmů z prodeje domů ve výši 1.169 tis. Kč za účelem rozpočtového krytí výdajů na realizaci protipovodňových opatření a na nákup čerpadla na skládku TKO dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 119 - úpravu rozpočtu příjmů a výdajů dle důvodové zprávy za účelem zreálnění celkového rozpočtu města pro rok 2009

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 119/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy Český Krumlov, Linecká 43, Základní školy T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213, Mateřské školy, Český Krumlov, T. G. Masaryka 199, Mateřské školy, Český Krumlov, Za Soudem 344, Mateřské školy, Český Krumlov, Plešivec I/279, Mateřské školy, Český Krumlov, Vyšehrad 168, Mateřské školy, Český Krumlov, Tavírna 119, Mateřské školy, Český Krumlov, Za Nádražím 223, Mateřské školy, Český Krumlov, Plešivec II/391 a dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy Český Krumlov, Za Nádražím 222 a Základní školy Český Krumlov, Plešivec 249 dle důvodové zprávy

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 120/7/2009

  a)ZM  s c h v a l u j e
  podání nabídky do výběrového řízení na odkoupení nemovitostí bez č.p. a č.e. na st.p.č. 473, stavební parcely č. 473, pozemkové parcely č. 607/21 ostatní plocha jiná plocha a pozemkové parcely č. 669 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Vyšný, obci Český Krumlov se všemi součástmi a příslušenstvím vyhlášeného Českou republikou - Ministerstvem obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6, IČ 601 62 694 s tím, že nabídnutá cena bude v limitu uvedeném v důvodové zprávě

  b)ZM  p o v ě ř u j e  RM
  schválit konečné znění nabídky včetně konkrétní ceny

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 121/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej pozemku dílu "a" p.p.č. 1294/9 v k.ú. Český Krumlov (dle GP č. 3158-87/2009) o výměře 15 m2 za kupní cenu 45.000,- Kč společnosti Krumlovská Fontána v.o.s., IČ 14499347

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 122/7/2009

  ZM  o z n a m u j e  z á m ě r  
  prodeje p.p.č. 2044/3 o výměře 11 m2, oddělené z p.p.č. 2044/1 v k.ú. Kladné-Dobrkovice geometrickým plánem č. 92-479/2008 za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: 9.10.2009
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 123/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  prodej p.p.č. 219/6 a části p.p.č. 219/7 o výměře cca 80 m 2 vše v k.ú. Přísečná-Domoradice za kupní cenu 500,- Kč/m2 E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 280 85 400

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 124/7/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 6, Nad Nemocnicí 431 s Monikou Augustinovou s délkou trvání 61 měsíců. Z toho 60 splátek ve výši 700,- Kč, poslední - 61. splátka ve výši 887,- Kč. První splátka bude v listopadu 2009      

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz