JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 22.10.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 125/8/2009

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í  
  zprávu o hospodaření města k 30.9.2009

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 126/8/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov v předloženém znění

  ODBOR: oddělení kancelář starosty
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 127/8/2009

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku - O stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově v předloženém znění

  ODBOR: ŠSM
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 128/8/2009

  ZM  o d k l á d á  
  řešení dispozice s pozemkem p.p.č 137/1 k.ú. Slupenec (nově vzniklá p.p.č. v rámci pozemkové úpravy) včetně případného převodu studní do doby ukončení komplexní pozemkové úpravy "Slupenec"

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 129/8/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej st.p.č. 4036 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 v k.ú. Český Krumlov Jihočeskému kraji, s právem hospodaření pro Dům dětí a mládeže Český Krumlov, IČ 665711 za kupní cenu 10.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 130/8/2009

  ZM  n e v y h o v ě l o  
  námitce účastníka výběrového řízení na prodej parcel pro výstavbu řadových patrových garáží na Plešivci - p. Tomáše Šafránka

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 131/8/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr prodeje p.p.č. 478/13, 478/15 a 478/18 vše v k.ú. Český Krumlov z územního hlediska

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 132/8/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  prodej p.p.č. 227/1 v k.ú. Český Krumlov pí Janě Vlčkové, Důlní 83, Č. Krumlov do doby rozhodnutí o realizaci či nerealizaci vyhlídkové trasy, navazující na projekt Horská zahrada

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 133/8/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr prodeje st.p.č. 635, části p.p.č. 1290/1 o výměře cca 25 m2 (dle zákresu), p.p.č. 228/12 a p.p.č. 954/2 vše v k.ú. Český Krumlov do doby rozhodnutí o realizaci či nerealizaci vyhlídkové trasy, navazující na projekt Horská zahrada

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz