JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 19.11.2009 zasedací místnost MěÚ Kaplická ul. 439, III. patro, Český Krumlov

  USNESENÍ č. 134/9/2009

  1)
  a)ZM  u d ě l u j e  
  souhlas se zřízením zástavního práva k nemovitostem mezi zástavním věřitelem Fio, družstevní záložnou, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ 649 46 843, zástavcem RENT Group s.r.o., IČ 273 58 089 a městem Český Krumlov IČ 245836 dle přiložené smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem

  b)ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření dohody o budoucím dodatku smlouvy kupní mezi městem Český Krumlov IČ 245836 a RENT Group s.r.o., IČ 273 58 089 v předloženém znění

  c)ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření smlouvy o spolupráci mezi Fio, družstevní záložnou, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, IČ 649 46 843, RENT Group s.r.o., IČ 273 58 089 a městem Český Krumlov IČ 245836 v předloženém znění

  2)ZM  b e r e   n a  v ě d o m í  
  a schvaluje prohlášení o souladu s investičním záměrem v předloženém znění

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Fadrhonc

   

  USNESENÍ č. 135/9/2009

  ZM  v y d á v á
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 8/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 16/2006, č. 9/2007 a č. 7/2008, dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 136/9/2009

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 137/9/2009

  ZM  v y d á v á  
  obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Český Krumlov č. 3/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 138/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 149 - snížení příjmů z prodeje pozemků právnickým osobám o 16.246 tis. Kč, snížení výdajů na daň z převodu nemovitostí o 488 tis. Kč a výdajů určených jako rezerva města pro podíly na dotacích o 15.758 tis. Kč dle důvodové zprávy
  Rozpočtové opatření č. 150 - úpravu rozpočtu příjmů a výdajů dle důvodové zprávy za účelem zreálnění celkového rozpočtu města pro rok 2009 a posílení rezervy pro podíly města na dotacích o 3.307 tis. Kč

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 139/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje následujících nemovitostí se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. a obci Český Krumlov:
  a) stavební parcela č. 2373 - zastavěná plocha a nádvoří;
  b) stavba technického vybavení na stavební parcele č. 2373- zastavěná plocha a nádvoří;
  c) stavební parcela č. 2277 - zastavěná plocha a nádvoří;
  d) objekt občanské vybavenosti bez čp/če na stavební parcele č. 2277 - zastavěná plocha a nádvoří  
  e) parcela č. 861/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 410 m2 tak jak je zaměřena a označena geometrickým plánem č. 3198-135/2009 vše v k.ú. a obci Český Krumlov ,s jejich součástmi a příslušenstvím, které tvoří  technologie pro chlazení, mantinelové ohrazení ledové plochy včetně ochranných skel, střídaček, trestných lavic, lavic pro hráče, kabin pro brankové rozhodčí, ochranných sítí, 2 drobné stavby na parcele č. 2277 zastavěná plocha a nádvoří, 1 drobná stavba na parcele č. 2373 zastavěná plocha a nádvoří, výsledková tabule s časomírou, 2 hokejové branky, za kupní cenu minimálně ve výši 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých)

  za těchto podmínek:

  1)Zájemce akceptuje podmínky uvedené ve Vzoru smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcných břemen a ve Vzoru dohody o advokátní úschově, které tvoří přílohu tohoto usnesení  (dále též Vzorová smlouva a Vzorová dohoda)

  2)Zájemce o koupi shora specifikovaných nemovitostí doručí městu Český Krumlov ve lhůtě 40 dnů od zveřejnění záměru prodeje shora specifikovaných nemovitostí na úřední desce:

  a)8 vyhotovení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen ve znění dle Vzorové smlouvy doplněné o identifikační údaje Zájemce jako kupujícího a povinného z věcných břemen a Zájemcem navrhovanou kupní cenu nikoli nižší než 15.000.000,- Kč, každé podepsané úředně ověřeným podpisem osoby (osob) oprávněné (ných) za kupujícího jednat a podepisovat, originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku v němž bude v rozhodné době zájemce zapsán, ne starší 20 (dvacet) dnů
  b)Písemný souhlas Hokejového sportovního klubu HC Slavoj Český Krumlov, IČ 15789543 dle článku VI. Vzorové kupní smlouvy s jejím uzavřením s obsahem dle Vzoru souhlasu, který tvoří přílohu tohoto usnesení, podepsaný úředně ověřeným podpisem osob oprávněných za Hokejový sportovní klub HC Slavoj Český Krumlov jednat a podepisovat
  c)písemnou informaci o uchazeči popřípadě o jeho majoritním vlastníkovi
  d)písemnou informaci o podnikatelském záměru s kupovanými nemovitostmi

  3)Kupní cena bude uhrazena způsobem uvedeným v bodě III. Vzorové kupní smlouvy a ve Vzorové dohodě o advokátní úschově do 90 dnů ode dne, kdy bude prodej schválen příslušným orgánem prodávajícího

  4)Záměr obce prodat shora specifikované pozemky obec zveřejní po dobu 1 (jednoho) měsíce  před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o schválení jejich prodeje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit i jiným způsobem

  5)Smlouvy a podklady dle bodu 2. shora, doručí zájemce  městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov v zalepené obálce viditelně označené nápisem „Zimní stadion“. Takto předložené nabídky zájemců budou otevřeny Radou města Český Krumlov po vypršení lhůty stanovené pro podání nabídek

  Podklady pro zpracování nabídky ve složení:
  • Vzorová kupní smlouva
  • Vzorová dohoda o advokátní úschově
  • Vzorový souhlas
  • Snímek pozemkové mapy s vyznačením prodávaných parcel a územních zón dle platného územního plánu
  • výpisy z KN
  • geometrický plán č. 3198-135/2009
  • regulativy dle platného územního plánu pro prodávané plochy
  • informace o uložení sítí v předmětném území
  • výkres části projektové dokumentace "Úprava koryta Polečnice" - Povodí Vltavy s.p.

  obdrží zájemce na Městském úřadě Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Č. Krumlov, dveře č. V 120

  Podání nabídky nezakládá právo na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji ani na uzavření kupní smlouvy dle podané nabídky

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: pracovní skupina

   

  USNESENÍ č. 140/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  aktualizaci Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov a zařazení jednotlivých akcí obnovy kulturních památek do anketního dotazníku MK ČR za město Český Krumlov pro rok 2010

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 141/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zadání Regulačního plánu pro území části zahrádkové kolonie západně od Důlní ulice, upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány a veřejností

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 142/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zadání změny č. 3 ÚPO (města) Český Krumlov, upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány, sousedních obcí, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 143/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zrušení věcného práva předkupního váznoucího na domě č.p. 3, Latrán se st.p.č. 677 v k.ú. a obci Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 144/9/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e    
  záměr prodeje části p.p.č. 1316/6 o výměře cca 38 m2 v  k.ú. Č. Krumlov (dle zákresu) z územního hlediska

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 145/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  záměr prodeje následujících pozemků pod stavbami garáží:
  - st. p. č. 4035 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k. ú. Český Krumlov společnosti BÍLÁ PANÍ spol. s r.o., Soukenická 42, Český Krumlov, IĆ 48202347 za kupní cenu 11.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2
  - st. p. č. 4037 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 v k. ú. Český Krumlov pí. Margaretě Kropáčkové, Dolní Třebonín 226 za kupní cenu 10.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2
  - st. p. č. 4038 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 v k. ú. Český Krumlov p. Václavu Poláčkovi, Sídliště Plešivec 380, Český Krumlov za kupní cenu 10.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2
  - st. p. č. 4040 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2 v k. ú. Český Krumlov společnosti Krumlovský mlýn a.s., Široká 80, Český Krumlov, IĆ 25172247 za kupní cenu 10.500,-Kč, t.j. 500,- Kč/m2
  - st. p. č. 4041 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 23 m2 v k. ú. Český Krumlov p. Josefu Šimonovi, Široká 82, Český Krumlov za kupní cenu 11.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 146/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  prodej p.p.č. 2044/3 o výměře 11 m2, oddělené z p.p.č. 2044/1 a p.p.č.840/13 o výměře 12 m2, oddělené z p.p.č. 840/1 vše v k.ú. Kladné-Dobrkovice geometrickým plánem č. 92-479/2008 za kupní cenu 11.500,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 manželům Lučanovým, Nové Dobrkovice 68, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 147/9/2009

  ZM  s c h v a l u j e    
  prodej dílu "b" o výměře 13 m2, odděleného z p.p.č. 808/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 022994/4  manželům Terezii a Karlu Divišovým za kupní cenu 6.500,- Kč, tj. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz