JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
 
 • Zpět na seznam
 • Vytisknout tento zápis
 • Zápis v RTF podobě

 • USNESENÍ

  Z 10. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV, KTERÉ SE KONALO 17.12.2009 v bývalé kapli sv. Bartoloměje Kláštera rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově

  USNESENÍ č. 148/10/2009

  1)ZM  b e r e   n a   v ě d o m í
  obsah dokumentace "Studie proveditelnosti - silniční tunel a most přes Vltavu na silnici II/157 - U Trojice - Nemocnice Český Krumlov"

  2)ZM  ž á d á  orgány Jihočeského kraje
  zařadit projekt mezi prioritní akce Jihočeského kraje do koncepčního dokumentu Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje již pro rok 2010

  ODBOR: OI
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hudera

   

  USNESENÍ č. 149/10/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  převedení výdajů u org. 121 a 122 v celkové výši 1.500 tis. Kč na novou položku „Rezerva na případný výpadek daňových příjmů“ u odboru financí

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  snížení kapitálových příjmů na org. 287 o 5 mil. Kč, snížení kapitálových výdajů na org. 325 o 2 mil. Kč, snížení kapitálových výdajů na org. 363 o 1 mil. Kč a snížení kapitálových výdajů na org. 810 o 2 mil. Kč

  3)ZM  s c h v a l u j e  
  rozpočet města Český Krumlov pro rok 2010 takto:

  celkové příjmy rozpočtu města ve výši 379.721 tis. Kč
  financování ve výši   -7.118 tis. Kč
  celkové zdroje ve výši 372.603 tis. Kč

  běžné výdaje ve výši 326.889 tis. Kč
  kapitálové výdaje ve výši 45.714 tis. Kč
  celkové výdaje rozpočtu města ve výši 372.603 tis. Kč

  4)ZM  s c h v a l u j e
  mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců města
  v souladu s čl. 2 bod 3 odst. b) Statutu sociálního fondu ve výši 856.140,- Kč na dofinancování výdajů organizace č. 204

  5)ZM s c h v a l u j e  
  dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých
  a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši a těm fyzickým
  a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 150/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Rozpočtové opatření č. 168 - přesun běžných výdajů v rámci rozpočtu OVV za účelem rozpočtového krytí výdajů určených na úhradu nájemného za HW ve výši 120 tis. Kč dle důvodové zprávy

  ODBOR: financí
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Pavlíček

   

  USNESENÍ č. 151/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 5 územního plánu obce (města) Český Krumlov

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 152/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  zadání změny č. 6 ÚPO (města) Český Krumlov v území řešeném RP Slupenec upravené na základě požadavků uplatněných dotčenými orgány, sousedními obcemi, nadřízeným orgánem územního plánování a veřejností

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Hermanová

   

  USNESENÍ č. 153/10/2009

  1)ZM  s c h v a l u j e  
  poskytnutí neinvestiční dotace klubu FK Slavoj Český Krumlov o.s. (IČ 15789918) na správu areálu ve výši 120 tis. Kč ročně s účinností od 1.1.2010

  2)ZM  s c h v a l u j e  
  uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Český Krumlov a klubem FK Slavoj Český Krumlov, o.s. v předloženém znění

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 154/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2010 ve znění dle důvodové zprávy

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 155/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Program podpory ekologické výchovy pro rok 2010 ve znění dle důvodové zprávy

  ODBOR: školství, sportu a mládeže
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: p. Smolíková

   

  USNESENÍ č. 156/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  Program podpory „sociálních služeb – komunitní plán“ města Český Krumlov pro rok 2010 dle důvodové zprávy

  ODBOR: SVZ
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Bc. Pechová

   

  USNESENÍ č. 157/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2010 dle důvodové zprávy

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 158/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e
  dodatek č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny v Českém Krumlově dle důvodové zprávy

  ODBOR: rada města
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Zikmundová

   

  USNESENÍ č. 159/10/2009

  ZM  s o u h l a s í  
  s navrženým postupem při řešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s investičními akcemi "Vodohospodářské řešení Český Krumlov - Nové Dobrkovice - I etapa" a "Vodohospodářské řešení Český Krumlov - Nové Dobrkovice - II etapa" dle důvodové zprávy

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 160/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje p.p.č. 1653 a části p.p.č. 571/2  o výměře cca 47 m2 vše v k.ú. Č. Krumlov za kupní cenu 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 161/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej poz. parc. č. 484/130 o výměře 54 m2, oddělené z p.p.č. 484/71 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3204-79/2009 za kupní cenu 27.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2 pí Romaně Kölbl, Plešivec 376, Český Krumlov se současným zatížením převáděné parcely věcným břemenem umístění vodovodní šachty a rozvodu vody pro p.p.č. 484/7, 484/64, 484/65, 484/66, 484/67, 484/68, 484/69, 484/70 a 484/72 v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 162/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  prodej p.p.č. 219/6 v k.ú. Přísečná-Domoradice a p.p.č. 219/76 o výměře 80 m2, oddělené z p.p.č. 219/7 v k.ú. Přísečná-Domoradice geometrickým plánem č. 1077-15/2009 společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 280 85 400 za kupní cenu 168.000,- Kč, t.j. 500,- Kč/m2

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 163/10/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr prodeje p.p.č. 799/3 o výměře 20 m2 a dílu "b" o výměře 18 m2, oddělených z p.p.č. 799/1 v k.ú. Český Krumlov geometrickým plánem č. 3081-456/2008

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 164/10/2009

  ZM  n e s c h v a l u j e  
  záměr prodeje části p.p.č. 435/1 o výměře cca 240 m2 a   st.p.č. 3226 o výměře 16 m2 - pozemku pod stavbou chatky vše v k.ú. Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 165/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  záměr prodeje objektu technického vybavení (trafostanice včetně stávajícího zařízení a technologie) na a se st.p.č. 21/34, části p.p.č. 677/1 o výměře cca 115 m2 a části p.p.č. 640/1 o výměře cca 40 m2 (dle zákresu) vše v k.ú. Vyšný za kupní cenu, která bude odpovídat ceně pozemků, tj. 500,- Kč/m2 společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 280 85 400

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 166/10/2009

  ZM  s c h v a l u j e  
  odkoupení p.p.č. 1533/7 o výměře 380 m2 v k.ú. Český Krumlov s veškerým příslušenstvím a včetně drobné stavby zahradní chatky za kupní cenu 200.000,- Kč od manž. Foistových, Sídliště Vyšný 100, Český Krumlov

  ODBOR: správy majetku
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: Ing. Balcarová

   

  USNESENÍ č. 167/10/2009

  ZM  b e r e   n a   v ě d o m í
  rezignaci pana Zdeňka Dvořáka na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov ze dne 16.12.2009

  ODBOR: starosta
  TERMÍN: ihned
  ZODPOVÍDÁ: oKS

   

  Ing. Luboš Jedlička Ing. Jitka Zikmundová

   

  © 1998-2001
  Atlantic Tristan Company s.r.o.,
  Vlastimil Pečínka, pecinka@atc.cz